BIP UM Hajnówka

Materiały na XXXIX sesję w dniu 24 września 2014 r.

Materiały na XXXIX sesję w dniu 24 września 2014 r.

Hajnówka, dnia 10 wrzesień 2014 r.

Rada Miasta Hajnówka
BRM.0002.7.2014

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XXXIX sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 24 września 2014 roku  godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka.
4. Interpelacje.
5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 2 sierpnia 2014 roku do dnia 5 września 2014 roku.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Hajnówka za I półrocze 2014 roku.
7. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 a) zmian w budżecie miasta na 2014 r. ,
 b) dokonania korekty  w opisie granic obwodu głosowania ,
 c) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin , rad powiatów , sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów , burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,
 d) przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka ,
 e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie  ul. Rakowieckiego i ul. Lipowa,
 f) wyrażenia woli przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna , w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)- (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013) na wykonanie"Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Hajnówka".
9. Wolne wnioski zapytania.
10. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Terminy posiedzeń komisji branżowych:
- 16 wrzesień 2014 r. godz. 14.00 - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka (sala Nr 211 Urzędu Miasta)
- 17 wrzesień 2014 r. godz  13.00 - Komisja Polityki Gospodarczej (sala nr 211 Urzędu Miasta)
- 18 wrzesień 2014 r. godz. 14.00 - Komisja Spraw Społecznych (sala Nr 211 Urzędu Miasta)


Data wytworzenia: 2014-09-11 14:03 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2014-09-11 14:03 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Walesiuk Data ostatniej modyfikacji: 2014-09-11 Osoba modyfikująca: Jarosław Walesiuk