BIP UM Hajnówka

Materiały na XXXIV sesję w dniu 29 listopada 2017r.

Materiały na XXXIV sesję w dniu 29 listopada 2017r.

Hajnówka, dnia 14.11.2017 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.10.2017

Radni Rady Miasta

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz.1875) zwołuję obrady XXXIV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 29 listopada 2017 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta Hajnówka.

4. Interpelacje.

5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 03.10. 2017 r. do 10.11.2017 r.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie miasta na 2017 rok,

b) uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,

c) odwołania ze składu komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka radnej Alicji Chaniło,

d) odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka radnej Alicji Chaniło,

e) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomników przyrody na terenie miasta Hajnówka.

7. Wolne wnioski zapytania.

8. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

21 listopada 2017 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.30 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

22 listopada 2017 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka.

23 listopada 2017 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.00 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.


Data wytworzenia: 2017-11-16 11:14 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2017-11-16 11:14 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska