BIP UM Hajnówka

Materiały na XXXIII sesję w dniu 20 listopada 2017r.

Materiały na XXXIII sesję w dniu 20 listopada 2017r.

Hajnówka, dnia 14-11-2017 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.09.2017

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz.1875) zwołuję obrady XXXIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 20 listopada 2017 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka.

b) wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Miejskiej Hajnówka z Miastem Bielsk Podlaski i zawarcie Porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn." Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

c) zmian w budżecie miasta na 2017 r.,

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2017- 2027.

  1. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2017-11-14 11:53 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2017-11-14 11:53 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska