BIP UM Hajnówka

Materiały na XXIII sesję w dniu 27 grudnia 2012 r.

Materiały na XXIII sesję w dniu 27 grudnia 2012 r.

Hajnówka, dnia 12.12. 2012 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.9.2012

Rada Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XXIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 27 grudnia 2012 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka – Nr 12 przy ul. Aleksego Zina 1 w Hajnówce

 

 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta Hajnówka

4. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata na miejsce wygaśniętego mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 11 Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicja Wyborcza – Ziemia Hajnowska.

5. Złożenie ślubowania przez radnego obejmującego mandat w okręgu wyborczym Nr 1.

6. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka.

a) wybór i powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) przyjęcie zasad wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka,

c) głosowanie tajne,

d) ogłoszenie wyników głosowania,

e) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka.

7. Interpelacje.

8. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 13.11.2012 r. do 12.12.2012 r.

9.Rozpatrzenie skargi na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o w Hajnówce i podjęcie uchwały .

10. Informacja o działalności Komisji branżowych Rady Miasta Hajnówka.

11. Informacja z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 9 listopada 2012 roku w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Hajnówka.

12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

A/ ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla zakładu budżetowego „Park Wodny" w Hajnówce,

B/ ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej,

C/ uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na 2013,

D/ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2013 –2024 ,

E/ Zmian w budżecie miasta na 2012 r.,

F/ Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 ,

G/ Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Hajnówka przeznaczonych do spożywania poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania,

H/ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka,

I/ Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2012-2016 z perspektywą do 2019 roku

J/ podziału Miasta Hajnówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

K/ planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2013 r.

13. Wolne wnioski zapytania.

14. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

15. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady

Piotr Markiewicz

Terminy posiedzeń komisji branżowych:

18.12.2012 r. godz. 12.00 – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu – sala Nr 211 Urzędu Miasta

20.12.2012 r. godz. 13.00 – Komisja Polityki Gospodarczej - sala nr 12 Urzędu Miasta

20.12.2012 r. godz. 14.00 – Komisja Spraw Społecznych - sala Nr 211 Urzędu Miasta

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2012-12-13 13:15 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2012-12-13 13:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska