BIP UM Hajnówka

Materiały na XXII sesję w dniu 28 listopada 2012 r.

Materiały na XXII sesję w dniu 28 listopada 2012 r.

Hajnówka, dnia 14 listopad 2012 r.
Rada Miasta Hajnówka
BRM.0002.8.2012      
                                                                        

   Radni Rady Miasta Hajnówka


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XXII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 28 listopada 2012 roku o godz. 13.00  w dużej sali gimnastycznej  Zespołu Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Hajnówce im. Władysława Jagiełły przy ul Walerego Wróblewskiego 2.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.                                                                                                

2.Przyjęcie porządku obrad.                                                                           

3.Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta Hajnówka.                                 

4.Interpelacje.                                                                                                 

5.Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 11.10.2012 r. do 12.11.2012r.

6.Informacja o Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce.                                                                               

7. Sprawozdania z działalności jednostek pomocniczych.         

8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

A/ Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

B/ Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

C/ Uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok,

D/ Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki opłaty,

E/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

F/ Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

G/ Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Hajnówka,

H/ Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,

I/ Zmian w budżecie miasta na 2012 rok,

J/ Zmiany uchwały Nr XL/251/10 Rady Miasta Hajnówka  z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku  bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia  oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

K/ Przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka o ograniczeniu połowu ryb sieciami w zbiorniku wodnym Siemianówka,

L/ Przekazania majątku Gminy Miejskiej Hajnówka  na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Hajnówce,

M/ Upoważnienia Burmistrza Miasta Hajnówka do podpisania porozumienia w sprawie założenia i prowadzenia przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce gimnazjum, które będzie wchodziło  w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce.

9.Wolne wnioski zapytania.   

10.Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.      

11.Zamknięcie obrad.


 
Przewodniczący Rady
Eugeniusz SaczkoUWAGA
Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Hajnówce serdecznie zaprasza zainteresowanych do zwiedzenia szkoły w dniu 28 listopada 2012 roku od godz. 12.00 do godz. 13.00. Zainteresowanych proszę o zgłaszanie się do Sekretariatu Szkoły.Terminy posiedzeń komisji branżowych:
20.11.2012 r. godz. 15.00 – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu – sala Nr 211 Urzędu Miasta
21.11.2012 r. godz. 13.00 – Komisja Polityki Gospodarczej- sala nr 211 Urzędu Miasta
22.11.2012 r. godz. 14.00 – Komisja Spraw Społecznych sala Nr 211 Urzędu Miasta


Data wytworzenia: 2012-11-15 15:45 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2012-11-15 15:45 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska