BIP UM Hajnówka

Materiały na XXI sesję w dniu 30 października 2012 r.

Materiały na XXI sesję w dniu 30 października 2012 r.

Hajnówka, dnia 18 październik 2012 r.  
Rada Miasta Hajnówka
BRM.0002.7.2012   

    
                                                                         Mieszkańcy Miasta Hajnówka


Na  podstawie  art.  20  ust.  1ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie gminnym  (Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142  poz.1591  z  późniejszymi  zmianami) zwołuję  obrady XXI   sesji  Rady Miasta  Hajnówka na dzień 30 października   2012   roku   /WTOREK/   godz. 13.00 w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce przy ulicy Lipowej 190.

 

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.                                                                                                 
2.Przyjęcie porządku obrad.                                                                           
3.Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji Rady Miasta Hajnówka.                                 
4.Interpelacje.                                                                                                  
5.Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 13 września 2012 roku do dnia 10 października 2012 r.                               
6.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka o złożonych oświadczeniach majątkowych.                                                                  
7.Informacja Burmistrza Miasta Hajnówka o złożonych oświadczeniach majątkowych.                                                                                                                    
8.Informacja z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 29 maja 2012 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Hajnówka.  
9.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2011/2012.                                                                                       
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
A/  zmian w budżecie miasta na 2012 rok,
B/  określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka przez osoby fizyczne  lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
C/  przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka dotyczącego wniosku Rady Miasta Hajnówka z dnia 20.08.2012 r. nr IP.6121.1.2012 o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Radą Miasta Hajnówka a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku poprzez wskazanie  organu właściwego  do wyrażenia zgody  na wycięcie drzew rosnących  na użytkach ekologicznych  nr 81 i nr 82  w Puszczy Białowieskiej  oraz do wyrażenia zgody na koszenie łąk  oraz usuwania nalotu  olszowego z terenu użytku ekologicznego  nr 39  w oddziałach 412Df i 412Dcl w Puszczy Białowieskiej Nadleśnictwo Hajnówka,
D/  nadania statutu jednostce budżetowej Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce,
E/  nadania statutu jednostce budżetowej Przedszkolu Nr 2 w Hajnówce,
F/  nadania statutu jednostce budżetowej Przedszkolu Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce,
G/  nadania statutu jednostce budżetowej Przedszkolu Nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce,
H/  podziału miasta Hajnówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic  i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
11.Wolne wnioski zapytania.                                                                          
12.Odpowiedzi na interpelacje , wolne wnioski , zapytania.                     
13.Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Eugeniusz Saczko

 
Terminy posiedzeń komisji branżowych:
23.10.2012 r. godz. 14.00 – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu – sala Nr 211 Urzędu Miasta
24.10.2012 r. godz. 13.00 – Komisja Polityki Gospodarczej- sala nr 211 Urzędu Miasta
25.10.2012 r. godz. 14.00 – Komisja Spraw Społecznych sala Nr 211 Urzędu Miasta


Data wytworzenia: 2012-10-18 16:03 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2012-10-18 16:03 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-10-18 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska