BIP UM Hajnówka

Materiały na XVIII sesję w dniu 29 sierpnia 2012 r.

Materiały na XVIII sesję w dniu 29 sierpnia 2012 r.

Hajnówka, dnia 10 sierpnia 2012 r.  
Rada Miasta Hajnówka
BRM.0002.4.2012   

 

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie gminnym  (Dz. U.  z  2001  r.  Nr  142 poz.1591  z  późniejszymi  zmianami) zwołuję obrady XVIII sesji  Rady Miasta Hajnówka  na dzień 29 sierpnia 2012 roku godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.


Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.                                                                                                 
2.Przyjęcie porządku obrad.                                                                          
3.Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta Hajnówka.        
4.Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata na miejsce wygaśniętego mandatu radnej w okręgu wyborczym Nr 2 z listy Nr 11Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicja Wyborcza – Ziemia Hajnowska.    
5.Złożenie ślubowania przez radnego obejmującego mandat w okręgu wyborczym Nr 2. 6.Interpelacje.                                                                                                 
7.Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 12.06.2012 r.  do dnia 08.08.2012r
8.Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta  Hajnówka za I półrocze 2012 roku.                                               
9.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka.
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:                                                         
a/ ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2012 rok dla zakładu budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce,
b/zmian w budżecie miasta na 2012 r.,
c/połączenia  spółek Biura Projektów i Obsługi Inwestycji Spółka z o.o. w Hajnówce i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.w Hajnówce
d/w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Hajnówka                                                                                    
e/wygaśnięcia mandatu radnego.                                                                               
11.Wolne wnioski zapytania.                                                                          
12.Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.                     
13.Zamknięcie obrad.
 

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Saczko


Terminy posiedzeń komisji branżowych:
20.08.2012 r. godz. 11.00 – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu – sala Nr 211 Urzędu Miasta
22.08.2012 r. godz. 13.00 – Komisja Polityki Gospodarczej- sala nr 12 Urzędu Miasta
23.08.2012 r. godz. 13.00 – Komisja Spraw Społecznych sala Nr 211 Urzędu Miasta


Data wytworzenia: 2012-08-13 15:35 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2012-08-13 15:35 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-09-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska