BIP UM Hajnówka

Materiały na XVII sesję w dniu 27 czerwca 2012 r.

Materiały na XVII sesję w dniu 27 czerwca 2012 r.

 

Hajnówka, dnia 12 czerwiec 2012 r.

Rada Miasta
Hajnówka
BRM.0002.3.2012
 

Radni Miasta Hajnówka

Na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie gminnym  (Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142  poz.1591  z  późniejszymi  zmianami) zwołuję  obrady XVII sesji Rady  Miasta  Hajnówka  na  dzień  27  czerwca  2012  roku  godz.  13.00  w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Miasta  Hajnówka  /
sala    nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta Hajnówka.
4.Interpelacje.
5.Informacja   o   działalności   Burmistrza   Miasta   Hajnówka   w   okresie od 10.05.2012 roku do 11.06.2012 roku.
6.Stanowisko w sprawie wniosku o udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia    w    związku    z    wnioskiem    o    przekształcenie    prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości  na podstawie ustawy    z  dnia  29  lipca  2005  roku  o  przekształceniu  prawa  użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
7.Stanowiska Rady Miasta Hajnówka w sprawie wniosku Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwal w sprawach:
a/wygaśnięcia mandatu radnej,
b/zmiany  uchwały  Nr  XI/55/77  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  25 października 2007 r. w  sprawie zasad gospodarowania  nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka,
c/ustalenia   cen   urzędowych   za usługi   przewozowe   transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Hajnówce, d/opłat  dodatkowych  z  tytułu przewozu  osób,  bagażu oraz  zwierząt zabieranych ze sobą do środka transportowego oraz wysokości opłaty manipulacyjnej   w   transporcie   zbiorowym   komunikacji   miejskiej w Hajnówce,  
e/zmian w budżecie miasta na 2012 rok,
f/zmiany  uchwały  nr  XXV/144/99  Rady  Miasta  Hajnówka z  dnia 31 marca  2009 r w sprawie regulaminu  wynagradzania nauczycieli  określającego wysokość   i   szczegółowe   warunki   przyznawania nauczycielom dodatku  motywacyjnego, funkcyjnego  i za warunki pracy oraz niektórych innych składników  wynagradzania nauczycieli  zatrudnionych w szkołach  i placówkach oświatowych  prowadzonych
przez Gminę Miejską Hajnówka,
g/  upoważnienia  Burmistrza  Miasta  Hajnówka    do  podpisywania porozumienia    w  sprawie    przyjęcia    do  prowadzenia przez  Gminę Miejską Hajnówka zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane Gminy i Powiaty,
9.Wolne wnioski zapytania
10.Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
11.Zamknięcie obrad.

Ponadto  informuję,  że  zgodnie  z  planem  pracy  Rady Miasta   Hajnówka   radni   o   godz.   15.00   wyjadą do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, Zakładu Zagospodarowania  Odpadów  oraz  Przytuliska  dla  Psów
„CIAPEK” gdzie zapoznają się z działalnością i funkcjonowaniem tych podmiotów.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Eugeniusz Saczko

Data wytworzenia: 2012-06-14 15:31 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2012-06-14 15:31 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-09-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska