BIP UM Hajnówka

Materiały na XL sesję w dniu 29 października 2014 r.

Materiały na XL sesję w dniu 29 października 2014 r.

Hajnówka, dnia 15.10.2014 r.
Rada Miasta Hajnówka


BRM.0002.8.2014


Mieszkańcy Miasta Hajnówka


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XL sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 29 października 2014 roku godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta Hajnówka.
4. Interpelacje.
5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 6 września 2014 roku do 10 października 2014 roku.
6. Informacja Burmistrza Miasta Hajnówka o złożonych oświadczeniach majątkowych.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka o złożonych oświadczeniach majątkowych.
8. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Hajnówki na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce oraz podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a)  przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka dotyczącego ograniczeń komunikacyjnych na terenie Powiatu Hajnowskiego,
b) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok,
c) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2014-2024,
d) intencji Rady Miasta Hajnówka na realizację zadania pn."Miasto przyjazne środowisku – wykonanie instalacji fotowoltanicznych na potrzeby budynków mieszkalnych z obszaru miasta Hajnówka" i ustalenie limitu wydatków,
e) uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Hajnówka – aktualizacja",
f) uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
g) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla  podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Hajnówka
10. Wolne wnioski zapytania.
11. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
12. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk

Terminy posiedzeń komisji branżowych:

21 październik 2014 r. godz. 14.00- Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka - sala Nr 12 Urzędu Miasta

22 październik 2014 r. godz 13.00 – Komisja Polityki Gospodarczej Rady Miasta Hajnówka- sala nr 12 Urzędu Miasta

23 październik 2014 r. godz. 14.00 – Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka sala Nr 12 Urzędu Miasta


Data wytworzenia: 2014-10-15 21:03 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2014-10-15 21:03 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-10-27 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska