BIP UM Hajnówka

Materiały na XII sesję w dniu 26 października 2011r.

Materiały na XII sesję w dniu 26 października 2011r.

Hajnówka, dnia 12.10.2011 r.

Rada Miasta

Hajnówka

BRM.0002.9.2011

Mieszkańcy Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / zwołuję obrady XII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 26 października 2011 roku godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

 

Porządek obrad :

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miasta Hajnówka.

4.Interpelacje.

5.Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 17 sierpnia 2011 r. do 11 października 2011 r.

6.Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka o kontroli gospodarki finansowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Hajnówce za 2010 rok.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka o oświadczeniach majątkowych.

8. Informacja Burmistrza Miasta Hajnówka o oświadczeniach majątkowych.

9.Wybory ławników na kadencje 2012 – 2015:
a) opinia Zespołu do spraw wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) wybory ławników,

d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015.

10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a/ wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 2,

b/ uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce,

c/ przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka,

d/ Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,

e/ zmiany uchwały Nr XXV/151/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy rondu,

f/ warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Hajnówka,

g/ uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

h/ udzielenia pomocy finansowej,

i/ zmian budżecie miasta na 2011 rok,

11.Wolne wnioski zapytania

12.Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

13.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko


Data wytworzenia: 2011-10-13 15:24 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2011-10-13 15:41 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2011-10-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska