BIP UM Hajnówka

Materiały na XI sesję w dniu 31 sierpnia 2011r.

Materiały na XI sesję w dniu 31 sierpnia 2011r.

Hajnówka, dnia 18 sierpnia 20111 r.

Rada Miasta
Hajnówka
BRM.0002.8.2011


Mieszkańcy Miasta Hajnówka

 

Na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.    o  samorządzie  gminnym /  Dz.  U  z  2001  r.  Nr  142  poz.1591  z  późniejszymi  zmianami  /  zwołuję  obrady  XI  sesji  Rady   Miasta   Hajnówka   na   dzień   31   sierpnia   2011   roku   godz.   13.00 w   sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

Porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z VIII, IX, X sesji Rady Miasta Hajnówka.
4.   Interpelacje.
5.   Informacja o działalności  Burmistrza  Miasta  Hajnówka w okresie od dnia 15 czerwca 2011 r. – 16 sierpnia 2011 r.
6.   Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze 2011 roku
7.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
A/ zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2011-2021,
B/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej  opłaty  za  oddanie  w  użytkowanie  wieczyste  ułamkowej  części  gruntu związanego z nabywaną  własnością lokalu  mieszkalnego  przez  dotychczasowego najemcę.
C/ utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
D/ wniosku  o  uznanie  za  las  ochronny  złożonego przez  Nadleśnictwo  Hajnówka  w  dniu 14.07.2011r. znak: ZG-2110-5/11.
8.  Wolne wnioski zapytania
9.  Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
10.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady  
Eugeniusz Saczko

Data wytworzenia: 2011-08-18 17:13 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2011-08-18 17:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2011-08-18 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska