BIP UM Hajnówka

Materiały na X sesję w dniu 25 listopada 2015r.

Materiały na X sesję w dniu 25 listopada 2015r.

Hajnówka, dnia 12.11.2015 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.7.2015

Radni Rady Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję obrady X sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 25 listopada 2015 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.


 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 10 października 2015 r. do 6 listopada 2015 roku.

 6. Przedstawienie zamierzeń inwestycyjnych Nadleśnictwa Hajnówka przy ulicy Celnej.

 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2014/2015.

 8. Raport z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Hajnówka za lata 2012-2014.

 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Hajnówka na lata 2016-2019,

  2. zmian w budżecie miasta na 2015 rok,

  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

  5. warunków udzielenia zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną,

  6. opłaty targowej,

  7. zmiany uchwały Nr VIII/52/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny.

 10. Wolne wnioski zapytania.

 11. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

 

Jakub Ostapczuk

 

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

17 listopad 2015 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.00 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka

18 listopad 2015 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka

19 listopad 2015 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 14.30 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka

 


Data wytworzenia: 2015-11-13 09:44 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-11-13 09:44 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska