BIP UM Hajnówka

Materiały na X sesję w dniu 17 sierpnia 2011 r.

Materiały na X sesję w dniu 17 sierpnia 2011 r.

Hajnówka, dnia 2011-08-12

Rada Miasta

Hajnówka

BRM.0002.7.2011

Radni Rady Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ zwołuję obrady X sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 17 sierpnia 2011 roku godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka /sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: A/ zmian w budżecie miasta na 2011 rok. B/ zmian w podziale Gminy Miejskiej Hajnówka na stałe obwody głosowania.

  4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko


Data wytworzenia: 2011-08-12 13:34 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2011-08-12 13:39 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2011-08-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska