BIP UM Hajnówka

Materiały na XVI sesję w dniu 30 maja 2012 r.

Materiały na XVI sesję w dniu 30 maja 2012 r.

Hajnówka, dnia 14 maj 2012 r.


Rada Miasta
Hajnówka
BRM.0002.2.2012


Radni Rady Miasta Hajnówka


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XVI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 30 maja 2012 r. roku godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta Hajnówka.
4.Interpelacje.
5.Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 13.03.2012 r. do 13.05.2012 r.
6. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2011 rok oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej i opiniami Komisji Rewizyjnej.
7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwal w sprawach:
a/zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonani budżetu za 2011 rok,
b/absolutorium Burmistrza Miasta Hajnówka.
9.Rozptrzenie skargi na Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Hajnówce oraz podjęcie uchwały.
 
10.Informacja z kontroli przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjna Rady
Miasta Hajnówka w zakładzie budżetowym „Park Wodny"
 
11.Zbiorcza informacja o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach w 2011 roku.
 
12. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2011 rok.
 
13. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2011 rok.
 
14. Sprawozdanie z realizacji „ Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku   
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”.
 
15.Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka za 2011 rok.
 
16. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Hajnówce za 2011 rok.
 
17.Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Hajnówka.
 
16.Rozptrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 
a/ zmian w budżecie miasta na 2012 rok,
 
b/zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2012-2022,
 
c/upoważnienia Burmistrza Miasta do podpisywania zobowiązań wekslowych zabezpieczających planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki,
 
d/upoważnienia Burmistrza Miasta do przyjęcia dotacji,
 
e/przyjęcia programu Opieki nad Zabytkami Miasta Hajnówka na lata 2012-2015,
 
f/zmiany uchwały Nr XV/99/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
 
g/ wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań z zakresu administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin,
 
h/ przyjęcia i realizacji programu Wsparcia Rodziny w Gminie Miejskiej Hajnówka na lata 2012-2015,
 
i/zmiany uchwały Nr XXVIII/164/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia  30 czerwca 2009 r w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka,
 
j/upoważnienia Burmistrza Miasta Hajnówka do podpisywania porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miejską Hajnówka zadań publicznych w zakresie oświaty i
wychowania powierzonych przez zainteresowane Gminy i Powiaty,
 
k/upoważnienia Burmistrza Miasta Hajnówka do podpisywania porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miejską Hajnówka zadań publicznych w zakresie oświaty i
wychowania powierzonych przez zainteresowane Gminy i Powiaty,
 
l/wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości,
 
ł/ przyjęcia Programu Rozwoju Przedsiębiorczości miasta Hajnówka na lata 2012-2013 opracowanego w ramach projektu „Decydujemy Razem",
 
m/przystąpienia do tworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Białowieska”
17.Wolne wnioski zapytania
18.Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.
19.Zamknięcie obrad.


 
PRZEWODNICZĄCY RADY
Eugeniusz Saczko


 
Jednocześnie podaję terminy posiedzeń komisji branżowych:
 
22 maja 2012 r. godz. 14.00 Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu - sala Nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka
 
23 maja 2012 r. godz. 13.00 Komisja Polityki Gospodarczej - sala Nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka
 
24 maja 2012 r. godz. 13.00 Komisja Spraw Społecznych - sala Nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka
 
 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2012-05-14 17:22 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2012-05-14 17:22 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2012-09-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska