BIP UM Hajnówka

Materiały na VIII sesję w dniu 16 września 2015r.

Materiały na VIII sesję w dniu 16 września 2015r.

Hajnówka, dnia 2 września 2015 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.5.2015

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady VIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 16 września 2015 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 9 czerwca 2015 r. do 28 sierpnia 2015 roku.

 6. Informacja o realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych.

 7. Kierunki i działania Gminy Miejskiej Hajnówka w świetle nowej perspektywy finansowej unii europejskiej na lata 2014-2020.

 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze 2015 roku.

 9. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka.

 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. udzielenia pomocy finansowej,

  2. zmian w budżecie miasta na 2015 rok,

  3. zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji,

  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2015-2026,

  5. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku,

  6. zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,

  7. zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,

  8. ustalenia stawek opłaty targowej,zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.

 11. Wolne wnioski zapytania.

 12. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

8 wrzesień 2015 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.00 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka

9 wrzesień 2015 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka

10 wrzesień 2015 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 14.30 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2015-09-02 21:43 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2015-09-02 21:43 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-09-09 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska