BIP UM Hajnówka

Materiały na VII sesję w dniu 24 czerwca 2015r.

Materiały na VII sesję w dniu 24 czerwca 2015r.

Hajnówka, dnia 09.06.2015 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.4.2015

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady VII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 24 czerwca 2015 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 11.04.2015 r. do dnia 08.06.2015 r.

 6. Działalność szkół i przedszkoli których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka ( baza , kadry, nakłady na oświatę w latach 2010-2014 oraz przyszłe potrzeby).

 7. Informacja o realizacji inwestycji pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Hajnówka „/SOWA/.

 8. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 r

 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 r.

 10. Informacja o umorzeniach, odroczeniach lub rozkładaniach na raty wierzytelności miasta i jednostek organizacyjnych w 2014 roku.

 11. Sprawozdania roczne z wykonania budżetu miasta za rok 2014 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014 .

 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014,

  2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka,

  3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2015-2024,

  4. udzielenia pomocy pomocy finansowej Starostwu Powiatu Hajnowskiego,

  5. zmian w budżecie miasta na 2015 rok,

  6. przeprowadzenia na terenie miasta Hajnówka konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok,

  7. zmiany nazwy ulicy,

  8. określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewożników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Hajnówka oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

  9. powołania zespołu do spraw wyboru ławników,

  10. wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Hajnówka na potrzeby funkcjonowania Systemu Informacji Lokalnej - sil24.pl przez Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o.o. w Oświęcimiu,

  11. określenia numerów i granic osiedli, okręgów wyborczych i obwodów głosowania,

  12. określenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli,

  13. uchwalenia Statutów Osiedli,

  14. przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka dotyczącego budowy drogi krajowej S19 – Kuźnica – Białystok – Rzeszów oraz drogi krajowej 66 – Zambrów – Połowce.

 13. Wolne wnioski zapytania.

 14. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Terminy posiedzeń Komisji Branżowych Rady Miasta Hajnówka

16 czerwiec 2015 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.00 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka

16 czerwiec 2015 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.00 sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka

17 czerwiec 2015 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2015-06-11 14:03 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-06-11 14:03 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-06-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska