BIP UM Hajnówka

Materiały na VI sesję w dniu 29 kwietnia 2015r.

Materiały na VI sesję w dniu 29 kwietnia 2015r.

Hajnówka, dnia 14.04.2015 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.3.2015

 

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady VI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 29 kwietnia 2015 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 7 marca 2015 r. do 10 kwietnia 2015 r.

 6. Rozpatrzenie skargi mieszkanki Hajnówki.

 7. Informacja z działalności Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce za 2014 r.

 8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2014 r.

 9. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce za 2014 r.

 10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce za 2014 r.

 11. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce za 2014 r.

 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Hajnówka .

 13. Informacja z działalności Parku Wodnego w Hajnówce za 2014 r.

 14. Informacja z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce za 2014 r.

 15. Informacja z działalności Zakładu Komunikacji Miejskiej w Hajnówce za 2014 r.

 16. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce za 2014 r.

 17. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2014 rok Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o w Hajnówce.

 18. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2014 rok Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o w Hajnówce.

 19. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2014 rok Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o w Hajnówce.

 20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w budżecie miasta na 2015 rok,

  2. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy,

  3. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka,

  4. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

  5. ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej,

  6. ustalenia stawek opłaty targowej,zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.

 21. Wolne wnioski zapytania.

 22. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 23. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

 

Terminy posiedzeń Komisji Branżowych Rady Miasta Hajnówka

21 kwiecień 2015 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.00 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka

22 kwiecień 2015 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka

23 kwiecień2015 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 14.30 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka

 

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2015-04-16 09:48 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2015-04-16 09:48 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-04-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska