BIP UM Hajnówka

Materiały na V sesję w dniu 25 marca 2015r.

Materiały na V sesję w dniu 25 marca 2015r.

Hajnówka, dnia 11.032015 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.2.2015

Radni Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady V sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 25 marca 2015 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 7 lutego 2015 roku do 6 marca 2015 roku.

 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta za 2014 rok.

 7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej za 2014 rok.

 8. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o bezpieczeństwie sanitarnym miasta za 2014 rok.

 9. Informacja o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych gminy miejskiej.

 10. Projekt zagospodarowania terenów zielonych w mieście (dot.propozycji ukwiecenia, zakrzewienia ulic, skwerów, rond,itp.).

 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w budżecie miasta na 2015 rok,

  2. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

  3. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2015 rok,

  4. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2021,

  5. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Hajnówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

  6. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 12. Wolne wnioski zapytania.

 13. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

Terminy posiedzeń Komisji Branżowych Rady Miasta Hajnówka

 1. 18 marzec 2015 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 13.15 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka

 2. 19 marzec 2015 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 14.30 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka

 3. 19 marzec 2015 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.00 sala nr 12Urzędu Miasta Hajnówka

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2015-03-12 12:08 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-03-12 12:08 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska