BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XXXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 13 października 2022r.

Materiały na obrady XXXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 13 października 2022r.

Hajnówka, dnia 11 październik 2022 r.

Rada Miasta

Hajnówka

BRM.0002.7.2022

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) zwołuję obrady XXXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 13 października 2022 r. godz. 15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce przy ulicy Tamary Sołoniewicz 4.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

    1. zmian w budżecie miasta na 2022 rok,

    2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2022-2030.

  4. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady

Janusz Puch

Załącznik- szt 1:

Wniosek Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 11 października 2022 roku o zwołanie sesji wraz z projektami uchwał oznaczony FN.3021.31.2022


Data wytworzenia: 2022-10-11 14:04 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2022-10-11 14:04 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska