BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XXXV sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 11 maja 2022 r.

Materiały na obrady XXXV sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 11 maja 2022 r.

Hajnówka, dnia 27 kwiecień 2022 r.

Rada Miasta

Hajnówka

BRM.0002.3.2022

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, poz.583) zwołuję obrady XXXV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 11 maja 2022 r. godz. 15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce przy ulicy Tamary Sołoniewicz 4.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Perspektywy rozwoju Aresztu Śledczego w Hajnówce – prezentacja.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 05 marca 2022 roku do dnia 15 kwietnia 2022 roku.

 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w budżecie miasta na 2022 rok,

  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2022-2030,

  3. określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Hajnówka dotyczących budżetu obywatelskiego na 2023 rok,

  4. przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka,

  5. zmiany Uchwały Nr XII/90/2019 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym oraz ulg i zwolnień w korzystaniu z usług przewozowych na terenie miasta Hajnówka,

  6. przyjęcia Regulaminu korzystania z budynku byłego dworca kolejowego w Hajnówce przy ul. Dworcowej,

  7. upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce do załatwiania spraw z zakresu przyznania lub wypłaty świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zakwaterowania, utrzymania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

 7. Wnioski i oświadczenia radnych.

 8. Odpowiedzi na wnioski.

 9. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

4 maj 2022 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.40 – sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter)

5 maj 2022 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.45 - sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

5 maj 2022 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 13.00 – Sala Ślubów Urzędu Miasta Hajnówka (parter).


Data wytworzenia: 2022-04-28 14:43 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2022-04-28 14:43 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-04-28 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka