BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XXXIX sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 26 października 2022r.

Materiały na obrady XXXIX sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 26 października 2022r.

Hajnówka, dnia 12.10.2022 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.6.2022

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559,poz.583, poz.1005, poz. 1079) zwołuję obrady XXXIX sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 26 października 2022 roku godz. 15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury przy ul. Tamary Sołoniewicz 4 w Hajnówce.

Jednocześnie podaję porządek obrad XXXIX sesji jak niżej:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z XXXV, XXXVII sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 27 lipca 2022 do 30 września 2022 roku.

 6. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2021 rok.

 7. Informacja Burmistrza Miasta Hajnówka o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2021 rok.

 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze 2022 roku.

 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  2. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

  3. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat,

  4. nadania nazwy Parkowi Miejskiemu w Hajnówce,

  5.  użytków ekologicznych,

  6. trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Hajnówka oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego zespołu,

  7. uchwalenia Rocznego Programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

 10. Wnioski i oświadczenia radnych.

 11. Odpowiedzi na wnioski.

 12. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady

Janusz Puch

Logowanie się do PORTALU RADNEGO

Ze względów organizacyjnych bardzo proszę o wcześniejsze przybycie na sesję w związku z procesem logowania się do Portalu Radnego.

Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I połrocze 2022 roku przekazano na eskrzynki w dniu 18.08.2022 r.

Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Hajnówka informacji przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I połrocze 2022 roku przekazano na eskrzynki w dniu 13.09.2022 r.

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

18 październik 2022 - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.45 sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

19 październik 2022 - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.40 sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

20 październik 2022 - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 13.00 sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka.


Data wytworzenia: 2022-10-13 08:07 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2022-10-13 08:07 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska