BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XXXIV sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 30 marca 2022r.

Materiały na obrady XXXIV sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 30 marca 2022r.

Hajnówka, dnia 15 marzec 2022 r.

 

Rada Miasta

Hajnówka

BRM.0002.1.2022

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559) zwołuję obrady XXXIV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 30 marca 2022 r. godz. 15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce przy ulicy Tamary Sołoniewicz 4.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXI, XXXII, XXXIII sesji.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 04 marca 2022 roku.

 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 7. Informacja sprawozdawcza z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce za 2021 r.

 8. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Hajnówka za rok 2021.

 9. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka z kontroli wydatków poniesionych na funkcjonowanie komunikacji miejskiej za rok 2020 przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce.

 10. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka z kontroli działalności statutowej i finansowej Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce.

 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w budżecie miasta na 2022 rok,

  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2022-2030,

  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

  4. ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Hajnówce,

  5. zmiany statutu Żłobka Samorządowego w Hajnówce,

  6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym Miasta Hajnówka na lata 2022-2025,

  7. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2022 rok,

  8. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  9. wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie miasta Hajnówka,

  10. zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasy położone na terenie miasta Hajnówka i będące w zarządzie Nadleśnictwa Hajnówka,

  11. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022rok,

  12. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka dla terenów położonych w rejonie ul. Warszawskiej,

  13. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Hajnówka na lata 2022 – 2024,

  14. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Hajnówka na lata 2022-2024,

  15. uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce,

  16. planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz stałych komisji Rady Miasta Hajnówka na 2022 rok,

  17. plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2022 r.,

  18. łamania podstawowych praw i wolności obywatelskich w związku ze szczepieniami na COVID-19.

 12. Wnioski i oświadczenia radnych.

 13. Odpowiedzi na wnioski.

 14. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

22 marzec 2022 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.45- sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

23 marzec 2022 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.40 – sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter)

24 marzec 2022 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 13.00 – sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

Logowanie się do PORTALU RADNEGO

Ze względów organizacyjnych proszę radnych o wcześniejsze przybycie na sesję, tj. godz. 14.30. w związku z procesem logowania się do Portalu Radnego.

UWAGA dot. punktu 11.16 porządku obrad

W załączeniu przekazuję propozycje do Planu Pracy Rady Miasta Hajnówka oraz komisji na 2022 r. Projekt uchwały zostanie opracowany po posiedzeniach komisji.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-03-16 11:54 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2022-03-16 11:54 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-03-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska