BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XXXII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 22 grudnia 2021r.

Materiały na obrady XXXII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 22 grudnia 2021r.

Hajnówka, dnia 3 grudnia 2021 r.

Rada Miasta

Hajnówka

BRM.0002.9.2021

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1327, poz.1834) zwołuję obrady XXXII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 22 grudnia 2021 r. godz. 15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce przy ulicy Tamary Sołoniewicz 4.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 6 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w budżecie miasta na 2021 rok,

  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2021-2030

  3. ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2022 rok dla zakładu budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce,

  4. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022,

  5. uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2022,

   1. przedstawienie stanowiska Burmistrza do przedłożonego projektu wraz z uzasadnieniem,

   2. przedstawienie opinii Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka,

   3. przedstawienie opinii w sprawie projektu budżetu Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta Hajnówka,

   4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,

   5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

   6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

  6. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2022-2030,

  7. przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Hajnówka,

  8. przyjęcia stanowiska dotyczącego wsparcia przedstawicieli służb mundurowych broniących wschodniej granicy kraju,

  9. zasad przyznawania i wysokości diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

 7. Wnioski i oświadczenia radnych.

 8. Odpowiedzi na wnioski.

 9. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

8 grudnia 2021 rok - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.40 – sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter)

9 grudnia 2021 rok - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.45- sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

14 grudnia 2021 rok - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 13.00 – sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

Uwaga

Zarządzenie Nr 103/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu na 2022 rok oraz Zarządzenie Nr 104/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnowka na lata 2022-2030 zostało przekazane wszystkim radnycm na e skrzynki w dniu 15.11.2021 g. 10.29

Logowanie się do PORTALU RADNEGO

Ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejsze przybycie na sesję, tj. godz. 14.30. w związku z procesem logowania się do Portalu Radnego.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-12-03 17:14 Autor: Elzbieta Filipowicz Data publikacji: 2021-12-03 17:14 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-03 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka