BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XXXI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 24 listopada 2021r.

Materiały na obrady XXXI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 24 listopada 2021r.

Hajnówka, dnia 09.11.2021 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.8.2021

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1327,poz.1834) zwołuję obrady XXXI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 24 listopada 2021 roku godz. 15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury przy ul. Tamary Sołoniewicz 4 w Hajnówce.

Jednocześnie podaję porządek obrad XXXI sesji jak niżej:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 4. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 8.10.2021 r. do 05.11.2021 r.

 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2020/2021.

 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu

  2. zmiany jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok dla samorządowego zakładu budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce,

  3. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  4. zmian w budżecie miasta na 2021 rok,

  5. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2021-2030,

  6. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,

  7. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Hajnówka 

  8. upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanego dodatku energetycznego,

  9. zmiany Uchwały Nr XII/90/2019 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym oraz ulg i zwolnień w korzystaniu z usług przewozowych na terenie miasta Hajnówka.

 7. Wnioski i oświadczenia radnych.

 8. Odpowiedzi na wnioski.

 9. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

16 listopad 2021 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.45 sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

17 listopad 2021 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.40 sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

18 listopad 2021 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 13.00sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

 

Logowanie się do PORTALU RADNEGO

Ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejsze przybycie na sesję, tj. godz. 14.30. w związku z procesem logowania się do Portalu Radnego.


 

Ponadto zwracam uwagę na ograniczeń, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii dot.:

Zasłanianie ust i nosa wyłącznie za pomocą maseczki.

Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju.

Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

 • na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),

 • w autobusie, tramwaju i pociągu,

 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,

 • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),

 • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,

 • w kinie i teatrze,

 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,

 • w kościele i szkole, na uczelni

 • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej

 • Od 1.11 został wprowadzony obowiązek zasłaniania ust i nosa w szkołach i na uczelniach w czasie przerw między lekcjami i zajęciami, chyba że inaczej postanowi kierujący podmiotem.

Szczegółowe dane nt. zasłaniania ust i nosa oraz informacje dot. wyjątków od tej zasady znajdują się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. RP z dnia dnia 6 maja 2021 r.
Poz. 861 )

Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

 • całościowe zaburzenia rozwoju,

 • zaburzenia psychiczne,

 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,

 • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

 • zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000086101.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000879/O/D20210879.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000090501.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000095701.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000101301.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001054/O/D20211054.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000111601.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000112501.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000114501.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000126201.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000158301.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000175401.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000187801.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1967

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-11-10 14:14 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2021-11-10 14:14 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-10 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska