BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XXX sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 27 października 2021r.

Materiały na obrady XXX sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 27 października 2021r.

Hajnówka, dnia 13.10.2021 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.7.2021

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1327) zwołuję obrady XXX sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 27 października 2021 roku godz. 15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury przy ul. Tamary Sołoniewicz 4 w Hajnówce.

Jednocześnie podaję porządek obrad XXX sesji jak niżej:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 10 września 2021 r. do 7 października 2021 r.

 6. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2020 rok.

 7. Informacja Burmistrza Miasta Hajnówka o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2020 rok.

 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w budżecie miasta na 2021 rok,

  2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2021-2030,

  3. uchwalenia Rocznego Programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok,

  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  5. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

 9. Wnioski i oświadczenia radnych.

 10. Odpowiedzi na wnioski.

 11. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

Logowanie się do PORTALU RADNEGO

Ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejsze przybycie na sesję, tj. godz. 14.30. w związku z procesem logowania się do Portalu Radnego.

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

19 październik 2021 - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.45 sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

20 październik 2021 - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.40 sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

21 październik 2021 - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 13.00 – sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka.

 


Data wytworzenia: 2021-10-14 07:47 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2021-10-14 07:47 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-10-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska