BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XXVII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 30 czerwca 2021r.

Materiały na obrady XXVII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 30 czerwca 2021r.

Hajnówka, dnia 16.06.2021 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.2.2021

Radni Rady Miasta Hajnówka

(wszyscy)

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713, poz. 1378, z 2021 r. poz.1038) zwołuję obrady XXVII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 30 czerwca 2021 roku godz. 15:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury przy ul. Tamary Sołoniewicz 4 w Hajnówce.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 4. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 1 maja 2021 r. do 7 czerwca 2021 r.

 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka.

 6. Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok".

 7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka za 2020 rok.

 8. Raport o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w roku 2020

  1. przedstawienie raportu,

  2. debata nad raportem,

  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hajnówka wotum zaufania.

 9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 rok.

 10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2020 rok.

 11. Zbiorcza informacja o dokonanych umorzeniach oraz ulgach udzielonych w 2020 roku.

 12. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2020 rok

  1. przedstawienie sprawozdań,

  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Hajnówka sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2020 r.,

  3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Nr 1/21 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2020 r. i Nr 2/21 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2020 rok,

  4. przedstawienie opinii komisji stałych,

  5. dyskusja,

  6. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Nr 1/21 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 2020 rok,

  7. przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Hajnówka wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2020 r.

  8. przedstawienie opinii komisji stałych,

  9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,

  10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

 13. Sprawozdanie z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka w roku 2020.

 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w budżecie miasta na 2021 rok,

  2. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miejskiej Hajnówka,

  3. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

  4. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Hajnówka,

  5. rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

 15. Wnioski i oświadczenia radnych.

 16. Odpowiedzi na wnioski.

 17. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

 

 

INFORMACJE i UWAGI:

Dotyczy pkt. 14.4 i 14.5 porządku obrad XXVII sesji Rady Miasta Hajnówka (pn. Rozpatrzenie skargi mieszkanki miasta Hajnówka na działalność Burmistrza Miasta Hajnówka i dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz podjęcie uchwały)

Zgodnie § 9 - 11 Regulaminu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stanowiącym załącznik Nr 3a do Statutu Miasta Hajnówka stanowiącym załącznik do uchwały Nr X/47/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 września 2007  r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 225, poz. 2304, z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, Nr 213, poz. 2627, z 2011 r. Nr 68, poz. 780, z 2018 poz. 4408, z 2019 r. poz. 2035) przedmiotowa komisja sporządziła projekty uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Hajnówka i dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, który został załączony do materiałów na XXVII sesję Rady Miasta Hajnówka.

Materiały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta Hajnówka.

 

 1. Raport o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w roku 2020 przekazano na skrzynki e-mailowe w dniu 31.05.2021 r.

 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 rok przekazano na skrzynki e- mailowe w dniu 31.03.2021 r.

 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2020 rok przekazano na skrzynki e- mailowe w dniu 31.03.2021 r.

 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok przekazano na skrzynki e-mailowe w dniu 31.03.2021 r.

 5. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok przekazano na skrzynki e-mailowe w dniu 22.04.2021 r.

 6. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Hajnówka sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2020 r. przekazano na skrzynki e mailowe w dniu 04.05.2021 r.

 

Logowanie się do PORTALU RADNEGO

Ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejsze przybycie na sesję tj. godz. 14.30. w związku z procesem logowania się do systemu radnego.

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

22 czerwca 2021 – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.45 – sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

23 czerwca 2021 r. – Komisja Spraw Społecznych godz. 15.40 – sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka.

24 czerwca 2021 r. – Komisja Polityki Gospodarczej godz. 12.00 – sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-06-17 12:10 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2021-06-17 12:10 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska