BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady L sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 23 października 2023r.

Materiały na obrady L sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 23 października 2023r.

 Hajnówka, dnia 11 października 2023 r.

BRM.0002.9.2023

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) zwołuję obrady L sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 23 października 2023 roku godz. 15:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka z porządkiem obrad jak niżej:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji.

 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 1 czerwca 2023 roku do 30 września 2023 roku.

 6. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o oświadczeniach majątkowych.

 7. Informacja Burmistrza Miasta Hajnówka o oświadczeniach majątkowych.

 8. Wybory ławników na kadencję 2024-2027:

  1. przedstawienie opinii Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników,

  2. przyjęcie regulaminu głosowania tajnego,

  3. głosowanie tajne,

  4. podjęcie uchwały.

 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały nr XL/318/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2023 rok dla zakładu budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce,

  2. zmian w budżecie miasta na 2023 rok,

  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2023-2030,

  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

  5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

  6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok,

  7. uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok,

  8. przyznania dotacji Krzysztofowi Oksentowicz z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka,

  9. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Miejskiej Hajnówka,

  10. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Miejskiej Hajnówka na lata 2023 – 2027,

  11. rozpatrzenia skargi Pana W. P.

 10. Wnioski i oświadczenia radnych.

 11. Odpowiedzi na wnioski.

 12. Zamknięcie obrad.

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

17 października 2023 r., godz. 15:45 – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu, sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter)

18 października 2023 r., godz. 15:40 – Komisja Spraw Społecznych, sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter)

19 października 2023 r., godz. 13:00 – Komisja Polityki Gospodarczej, sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter)

Logowanie się do Portalu Radnego:

W związku z procesem logowania się do Portalu Radnego proszę o wcześniejsze przybycie na sesję, tj. godz. 14:30.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2023-10-16 08:09 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2023-10-16 08:09 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska