BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XLVI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 28 czerwca 2023r.

Materiały na obrady XLVI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 28 czerwca 2023r.

RADA MIASTA
HAJNÓWKA

Hajnówka, dnia 13 czerwca 2023 r.

BRM.0002.4.2023

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) zwołuję obrady XLVI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 28 czerwca 2023 roku godz. 15:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury przy ul. Tamary Sołoniewicz 4 w Hajnówce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 4. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 1 maja 2023 roku do 31 maja 2023 roku.

 5. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku.

 6. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym Miasta Hajnówka za 2022 rok.

 8. Raport o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w roku 2022:

  1. przedstawienie raportu,

  2. debata nad raportem,

  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hajnówka wotum zaufania.

 9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2022 rok.

 10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2022 rok.

 11. Zbiorcza informacja o dokonanych umorzeniach oraz ulgach udzielonych w 2022 roku.

 12. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2022 rok:

  1. przedstawienie sprawozdań,

  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Hajnówka sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2022 r.,

  3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka Nr 1/23 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2022 r. i Nr 2/23 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2022 rok,

  4. przedstawienie opinii komisji stałych,

  5. dyskusja,

  6. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka Nr 1/23 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 2022 rok,

  7. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Hajnówka wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2022 r.,

  8. przedstawienie opinii komisji stałych,

  9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok,

  10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w budżecie miasta na 2023 rok,

  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2023-2030,

  3. zmiany uchwały nr XXXVI/285/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego,

  4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Hajnówka oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Hajnówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

  5. ograniczenia na terenie miasta Hajnówka godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 14. Wnioski i oświadczenia radnych.

 15. Odpowiedzi na wnioski.

 16. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

INFORMACJE i UWAGI:

 1. Raport o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w roku 2022 przekazano na skrzynki e-mailowe w dniu 31 maja 2023 r.

 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2022 rok przekazano na skrzynki e-mailowe w dniu 30 marca 2023 r.

 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2022 rok przekazano na skrzynki e-mailowe w dniu 30 marca 2023 r.

 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 rok przekazano na skrzynki e-mailowe w dniu 30 marca 2023 r.

 5. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok przekazano na skrzynki e-mailowe w dniu 2 maja 2023 r.

 6. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Hajnówka sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2022 r. przekazano na skrzynki e mailowe w dniu 25 kwietnia 2023 r.

Logowanie się do PORTALU RADNEGO:

Ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejsze przybycie na sesję, tj. godz. 14.30. w związku z procesem logowania się do Portalu Radnego.

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA HAJNÓWKA:

16 czerwca 2023 r. – Komisja Polityki Gospodarczej godz. 10:00 – pokój nr 210, II piętro Urzędu Miasta Hajnówka.

20 czerwca 2023 r.– Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15:45 – sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka.

21 czerwca 2023 r. – Komisja Spraw Społecznych godz. 15:40 – sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2023-06-14 08:50 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2023-06-14 08:50 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-06-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska