BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XLV sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 31 maja 2023r.

Materiały na obrady XLV sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 31 maja 2023r.

Rada Miasta

Hajnówka

Hajnówka, dnia 16 maja 2023 r.

BRM.0002.5.2023

Radni Rady Miasta Hajnówka

(wszyscy)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) zwołuję obrady XLV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 31 maja 2023 r. godz. 15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury przy ulicy Tamary Sołoniewicz 4 w Hajnówce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 4. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 7 marca 2023 roku do 30 kwietnia 2023 roku.

 5. Informacja sprawozdawcza z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce za 2022 r.

 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Hajnówka za rok 2022.

 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Hajnówka za rok 2022.

 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

  2. zmian w budżecie miasta na 2023 rok,

  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2023-2030,

  4. zmiany uchwały dotyczącej wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Hajnówka,

  5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok,

  6. przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Miejskiej Hajnówka za rok 2022,

  7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka – rejon ul. Piaski i ul. Władysława Jagiełły.

 9. Wnioski i oświadczenia radnych.

 10. Odpowiedzi na wnioski.

 11. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

INFORMACJE i UWAGI:

Logowanie się do PORTALU RADNEGO

Ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejsze przybycie na sesję, tj. godz. 14.30. w związku z procesem logowania się do systemu radnego.

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

23 maja 2023 r. – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.45 – sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

24 maja 2023 r. – Komisja Spraw Społecznych godz. 15.40 – sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka. (parter).

25 maja 2023 r.Komisja Polityki Gospodarczej godz. 13.00sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).


Data wytworzenia: 2023-05-17 13:15 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2023-05-17 13:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska