BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XLII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 22 lutego 2023r.

Materiały na obrady XLII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 22 lutego 2023r.

RADA MIASTA

HAJNÓWKA

Hajnówka, dnia 17 luty 2023 r.

BRM.0002.3.2023

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40) zwołuję obrady XLII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 22 lutego 2023 r. godz. 15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce przy ulicy Tamary Sołoniewicz 4.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka

  2. przyjęcia stanowiska w sprawie umieszczenia w przestrzeni publicznej – na skwerze im. dr. Dymitra Wasilewskiego w Hajnówce, pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego,

  3. zmian w budżecie miasta na 2023 rok,

  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2023-2030.

 4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

Załącznik:

Wniosek Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 lutego 2023 roku o zwołanie sesji wraz z projektami uchwał w sprawach:

 1. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka,

 2. przyjęcia stanowiska w sprawie umieszczenia w przestrzeni publicznej – na skwerze im. dr. Dymitra Wasilewskiego w Hajnówce, pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego,

 3. zmian w budżecie miasta na 2023 rok,

 4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2023-2030


Data wytworzenia: 2023-02-17 14:26 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2023-02-17 14:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-02-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska