BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XLI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 9 luty 2023r.

Materiały na obrady XLI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 9 luty 2023r.

Hajnówka, dnia 25 styczeń 2023 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.1.2023

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję obrady XLI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 9 lutego 2023 roku godz. 15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury przy ul. Tamary Sołoniewicz 4 w Hajnówce.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 4. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 23 listopada 2022 roku do 20 stycznia 2023 roku.

 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 r.

 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Hajnówka,

  2. Programu Ochrony Środowiska dla miasta Hajnówka na lata 2023-2030,

  3. uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwatorskich pomników przyrody na terenie miasta Hajnówka,

  4. zniesienia statusu pomnika przyrody,

  5. zmian w budżecie miasta na 2023 rok,

  6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2023-2030,

  7. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Hajnówka,

  8. planu pracy Rady Miasta oraz stałych komisji na 2023 r.

 7. Wnioski i oświadczenia radnych.

 8. Odpowiedzi na wnioski.

 9. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIASTA HAJNÓWKA

dot. zmiany godziny posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta Hajnówka

W związku z terminem pogrzebu

Pana Mieczysława Stanisława Gmitra – Radnego Rady Miasta Hajnówka i członka Komisji Polityki Gospodarczej

informuję o zmianie godziny posiedzenia tej komisji.

Komisja Komisji Polityki Gospodarczej odbędzie się 2 lutego 2023 roku o godz. 16.00 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Hajnówka.

Walentyna Pietroczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

31 stycznia 2023 - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.45 sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

01 lutego 2023 - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.40 sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter).

02 lutego 2023 - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 13.00 – Sala Ślubów Urzędu Miasta Hajnówka (parter).


Data wytworzenia: 2023-01-26 11:15 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2023-01-26 11:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-01-31 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska