BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 27 listopada 2019r.

Materiały na obrady XII sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 27 listopada 2019r.

Hajnówka, dnia 13.11.2019 r.

Rada Miasta

Hajnówka

BRM.0002.9.2019

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1696) zwołuję obrady XII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 27 listopada 2019 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z obrad IX, X sesji.

4. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 11 października 2019 r. do dnia 6 listopada 2019 r.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2018/2019.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

7.1

stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 w Hajnówce,

7.2

stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce,

7.3

stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 3 w Hajnówce,

7.4

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka w 2020 roku,

7.5

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

7.6

uchwalenia Rocznego Programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok,

7.7

zmian w budżecie miasta na 2019 rok,

7.8

zmiany uchwały Nr III/10/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r.,

7.9

ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym oraz ulg i zwolnień w korzystaniu z usług przewozowych na terenie miasta Hajnówka,

7.10

uchwalenia przepisów porządkowych przewozu osób i zwierząt domowych w publicznym transporcie zbiorowym w mieście Hajnówka,

7.11

zmiany uchwały Nr VIII/52/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny,

7.12

wyrażenia opinii na temat wniesienia wkładu niepieniężnego,

7.13

podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale VI/40/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce,

7.14

rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

7.15

zniesienia jednostek pomocniczych na terenie miasta Hajnówka,

7.16

zmiany uchwały nr II/4/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Hajnówka,

7.17

przyjęcia rezygnacji radnego ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka,

7.18

zmiany uchwały nr III/23/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka,

7.19

zmiany uchwały nr III/24/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

8.Wnioski i oświadczenia radnych.

9.Odpowiedzi na wnioski.

10.Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

19 listopada 2019 r. Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka godz. 15.45 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka (II piętro Urzędu Miasta Hajnówka).

20 listopad 2019 r. - Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka godz. 15.40 – sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka (II piętro Urzędu Miasta Hajnówka).

21 listopad 2019 r. - Komisja Polityki Gospodarczej Rady Miasta Hajnówka godz. 15.30sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka (II piętro Urzędu Miasta Hajnówka).

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-11-14 10:38 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2019-11-14 10:38 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska