BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady LV sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 20 lutego 2024r.

Materiały na obrady LV sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 20 lutego 2024r.

RADA MIASTA

HAJNÓWKA

Hajnówka, dnia 06.02.2024 r.

BRM.0002.2.2024

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) zwołuję obrady LV sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 20 lutego 2024 r. o godz. 15:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury przy ul. T. Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka z porządkiem obrad jak niżej:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.

 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 28 listopada 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku.

 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2023 rok.

 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

  3. przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka,

  4. przyznania dotacji Krzysztofowi Oksentowicz z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka,

  5. zmian w budżecie miasta na 2024 rok,

  6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2024 2030,

  7. wniosku Pana Adama Iwańczuka z dnia 20.12.2023 r. w sprawie podjęcia uchwały mającej na celu zlecenie zewnętrznego audytu projektu realizowanego z funduszy norweskich „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”,

  8. wniosku Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli dotyczącego pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia organów stanowiących.

 8. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

13 luty 2024 r., godz. 15:45 – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu, sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter)

14 luty 2024 r., godz. 15:40 – Komisja Spraw Społecznych, sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter)

15 luty 2024 r., godz. 15:30 – Komisja Polityki Gospodarczej, sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter)

Logowanie się do Portalu Radnego:

W związku z procesem logowania się do Portalu Radnego proszę o wcześniejsze przybycie na sesję, tj. godz. 14:30.

 

Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka

W związku z błędem drukarskim informuję, że porządek obrad LV sesji Rady Miasta Hajnówka zwołanej na dzień 20 lutego 2024 r. godz. 15:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury ulega zmianie polegającej na wprowadzeniu punktu 8 pod nazwą Oświadczenia i wnioski radnych oraz punktu 9 pod nazwą Odpowiedzi na wnioski. Pozostały punkt ulega zmianie numeracji.

Uzupełniony porządek przedstawiałby się następująco:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.

 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 28 listopada 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku.

 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2023 rok.

 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

  3. przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka,

  4. przyznania dotacji Krzysztofowi Oksentowicz z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Miejskiej Hajnówka,

  5. zmian w budżecie miasta na 2024 rok,

  6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2024 2030,

  7. wniosku Pana Adama Iwańczuka z dnia 20.12.2023 r. w sprawie podjęcia uchwały mającej na celu zlecenie zewnętrznego audytu projektu realizowanego z funduszy norweskich „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”,

  8. wniosku Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli dotyczącego pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia organów stanowiących.

 8. Oświadczenia i wnioski radnych.

 9. Odpowiedzi na wnioski.

 10. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2024-02-07 12:18 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2024-02-07 12:18 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-07 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska