BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady LIII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 20 grudnia 2023r.

Materiały na obrady LIII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 20 grudnia 2023r.

Hajnówka, dnia 5 grudnia 2023 r.

BRM.0002.12.2023

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) zwołuję obrady LIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 20 grudnia 2023 roku godz. 15:00 w sali konferencyjnej nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka z porządkiem obrad jak niżej:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji.

 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 1 listopada 2023 roku do 27 listopada 2023 roku.

 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

  2. zmian w budżecie miasta na 2023 rok,

  3. ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2024 rok dla zakładu budżetowego "Park Wodny" w Hajnówce.

  4. uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na 2024 rok:

   1. przedstawienie stanowiska Burmistrza do przedłożonego projektu budżetu wraz z uzasadnieniem,

   2. przedstawienie opinii w sprawie projektu budżetu Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka,

   3. przedstawienie opinii w sprawie projektu budżetu Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta Hajnówka,

   4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,

   5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

   6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

  5. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2024-2030,

  6. przyjęcia Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030,

  7. zmiany uchwały Nr LI/403/2023 Rady Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

 7. Wnioski i oświadczenia radnych.

 8. Odpowiedzi na wnioski.

 9. Zamknięcie obrad.

Zarządzenie Nr 139/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie projektu budżetu na 2024 rok oraz Zarządzenie Nr 140/2023 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2024-2030 zostało przekazane wszystkim radnym na skrzynki elektroniczne w dniu 15.11.2023 r. godz. 20:04.

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

7 grudnia 2023 r., godz 15:45 – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu, sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka

8 grudnia 2023 r., godz. 15:40Komisja Spraw Społecznych, sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka

12 grudnia 2023 r., godz. 15:00Komisja Polityki Gospodarczej, sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka

Logowanie się do Portalu Radnego:

W związku z procesem logowania się do Portalu Radnego proszę o wcześniejsze przybycie na sesję, tj. godz. 14:30.


Data wytworzenia: 2023-12-06 08:21 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2023-12-06 08:21 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-12-06 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska