BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady LII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 30 listopada 2023r.

Materiały na obrady LII sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 30 listopada 2023r.

RADA MIASTA
HAJNÓWKA

Hajnówka, dnia 24 listopada 2023 r.

BRM.0002.13.2023

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) zwołuję obrady LII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 30 listopada 2023 roku godz. 15:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka z porządkiem obrad jak niżej:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

    1. przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu Planu Zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO Białowieża Forest,

    2. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

  4. Zamknięcie obrad.

Logowanie się do Portalu Radnego:

W związku z procesem logowania się do Portalu Radnego proszę o wcześniejsze przybycie na sesję, tj. godz. 14:30

W załączeniu przesyłam link ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie konsultacji społecznych projektu Planu zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest (część polska), które będą trwały od 6 listopada do 3 grudnia 2023 r. Link do ogłoszenia o konsultacjach i dokumentu na stronie BIP MKiŚ: https://bip.mos.gov.pl/pl/dostep-do-informacji-oraz-udzial-spoleczenstwa-w-podejmowaniu-decyzji/konsultacje-spoleczne-projektu-planu-zarzadzania-obiektem-swiatowego-dziedzictwa-bialowieza-forest-czesc-polska/

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2023-11-27 08:17 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2023-11-27 08:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-29 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska