BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady LI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 15 listopada 2023r.

Materiały na obrady LI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 15 listopada 2023r.

RADA MIASTA
HAJNÓWKA

Hajnówka, dnia 3 listopada 2023 r.

BRM.0002.11.2023

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) zwołuję obrady LI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 15 listopada 2023 roku godz. 15:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka z porządkiem obrad jak niżej:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 1 października 2023 r. do 31 października 2023 r.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2022/2023.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Hajnówka,
  2. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Hajnówka,
  3. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Hajnówka,
  4. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Hajnówka,
  5. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Hajnówka,
  6. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Hajnówka,
  7. wniosku o ponowne poddanie pod obrady Radnych Rady Miasta Hajnówka miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka — rejon ul. Piaski i ul. Władysława Jagiełły,
  8. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 2028,
  9. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  10. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Odpowiedzi na wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Puch

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

7 listopada 2023 r., godz. 15:45 – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu, Sala Ślubów Urzędu Miasta Hajnówka (parter)

8 listopada 2023 r., godz. 15:40 – Komisja Spraw Społecznych, sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter)

9 listopada 2023 r., godz. 15:30 – Komisja Polityki Gospodarczej, sala konferencyjna nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka (parter)

Logowanie się do Portalu Radnego:

W związku z procesem logowania się do Portalu Radnego proszę o wcześniejsze przybycie na sesję, tj. godz. 14:30

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2023-11-06 09:43 Autor: Rada Miasta Hajnówka Data publikacji: 2023-11-06 09:43 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska