BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady IX sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 27 sierpnia 2019r.

Materiały na obrady IX sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 27 sierpnia 2019r.

Hajnówka, dnia 13.08.2019 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.6.2019

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję obrady  IX sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 27 sierpnia 2019 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka (sala nr 12 parter).

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu VII i  VIII sesji Rady Miasta Hajnówka.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
5.Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 06 czerwca  2019 r. do 09 sierpnia 2019 r.
6.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze 2019 roku.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
7.1.zakwalifikowania zagospodarowania frakcji odpadów komunalnych wysortowywanych  ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczonych do składowania („frakcja wysokoenergetyczna”) do zadań własnych gminy,
7.2.zmiany w budżecie miasta na 2019 rok,
7.3.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2019- 2029,
7.4.odwołania skarbnika Gminy Miejskiej Hajnówka,
7.5 powołania skarbnika Gminy Miejskiej Hajnówka.
8.Wnioski i oświadczenia radnych.                                                                                 
9.Odpowiedzi na wnioski.                                                                                               
10.Zamknięcie obrad.


PRZEWODNICZĄCA RADY
Walentyna Pietroczuk


Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka
20 sierpień 2019 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu  godz. 15.45 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.
21 sierpień  2019 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.40 – sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka.                                                                                                            
22 sierpień 2019 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 15.30 – sala nr 210


Data wytworzenia: 2019-08-14 12:05 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2019-08-14 12:05 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-14 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska