BIP UM Hajnówka

Materiały na IX sesję w dniu 28 października 2015r.

Materiały na IX sesję w dniu 28 października 2015r.

Hajnówka, dnia 14.10.2015 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.6.2015

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) zwołuję obrady IX sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 28 października 2015 roku godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przegląd wybranych inwestycji prowadzonych przez Urząd Miasta Hajnówka, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o w Hajnówce. (wyjazd).

 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta Hajnówka.

 5. Interpelacje.

 6. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 29.08.2015 r. do 09.10.2015 roku.

 7. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce o stanie bezrobocia

 8. Informacja o przedsiębiorczości w mieście .

 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka i Burmistrza Miasta Hajnówka o złożonych oświadczeniach majątkowych.

 10. Raport z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Hajnówka za lata 2012-2014.

 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Hajnówka na lata 2016-2019,

  2. udzielenia pomocy finansowej,

  3. zmian w budżecie miasta na 2015 rok,

  4. zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji,

  5. uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok,

  6. wyborów ławników na kadencję 2016-2019,

  7. warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych,

  8. wyrażenia woli ustanowienia herbu oraz innych symboli Gminy Miejskiej Hajnówka,

  9. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy.

 12. Wolne wnioski zapytania.

 13. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

 

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

21 październik 2015 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.00 sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka

21 październik 2015 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka

22 październik 2015 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 14.30 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka


Data wytworzenia: 2015-10-16 13:34 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-10-16 13:34 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-10-16 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska