BIP UM Hajnówka

Materiały na IV sesję w dniu 25 luty 2015r.

Materiały na IV sesję w dniu 25 luty 2015r.

Hajnówka, dnia 10.02.2015 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.1.2015

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady IV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 25 lutego 2015 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 17 grudnia 2014 roku do 6 lutego 2015 roku.

 6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka .

 7. Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Hajnówka w latach 2012-2013.

 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. udzielenia pomocy finansowej,

  2. zmian w budżecie miasta na 2015 rok,

  3. określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Hajnówka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego , określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia ,

  4. przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,

  5. przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka ,

  6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka – dla terenów położonych w rejonie ul. Szosa Kleszczelowska,

  7. wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę nieruchomości,

  8. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

  9. planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz komisji na 2015r.,

  10. planu pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2015 r.

 10. Wolne wnioski zapytania.

 11. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

 

Terminy posiedzeń komisji branżowych:

17 luty 2015 r. g. 14.00 Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka - sala Nr 211 Urzędu Miasta

18 luty 2015 r. godz 13.15 – Komisja Polityki Gospodarczej - sala nr 211 Urzędu Miasta

19 luty 2015 r. godz. 14.30 – Komisja Spraw Społecznych sala Nr 211 Urzędu Miasta

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2015-02-11 14:16 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2015-02-11 14:16 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-02-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska