BIP UM Hajnówka

Materiały na III sesję w dniu 30 grudnia 2014 r.

Materiały na III sesję w dniu 30 grudnia 2014 r.

Hajnówka, dnia 17.12.2014 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.3.2014

Radni Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady III sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 30 grudnia 2014 roku godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka /sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

 


 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 1 grudnia 2014 roku do 16 grudnia 2014 roku.

 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolonym 2013/2014.

 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zmian w budżecie miasta na 2014 rok,

  b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2014-2024,

  c) ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2015 rok dla zakładu budżetowego „Park Wodny” w Hajnówce,

  d) ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2015 rok dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Hajnówce,

  e) uchwalenia budżetu miasta na rok 2015,

  - przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta do przedłożonego projektu wraz z uzasadnieniem,

  - przedstawienie opinii Komisja Spraw Społecznych oraz Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu Rady Miasta Hajnówka,

  - przedstawienie opinii w sprawie projektu budżetu przez Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej,

  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,

  - dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

  - głosowanie nad uchwałą budżetową,

  f) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2015-2024,

  g) uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015,

  h) wyrażenia woli wstąpienia Gminy Miejskiej Hajnówka do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”,

  i) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych miasta Hajnówka oraz nadania nazwy ulicy.

 8. Wolne wnioski zapytania.

 9. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2014-12-17 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2014-12-17 15:30 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska