BIP UM Hajnówka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hajnówka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Hajnówka

UCHWAŁA NR XXXIII/223/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 20 listopada 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia  
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka  


Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale nr XXX/206/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hajnówka dokonuje się zmiany treści załącznika do uchwały, który przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2017-12-08 13:41 Autor: Magdalena Chirko Data publikacji: 2017-12-08 13:41 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-08 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska