BIP UM Hajnówka

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z obrad II sesji Rady Miasta Hajnówka z dnia 15 grudnia 2014r.

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z obrad II sesji Rady Miasta Hajnówka z dnia 15 grudnia 2014r.

INTERPELACJE:

 

Pan Grzegorz Tomaszuk – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 1. dot. nadania odcinkowi drogi dojazdowej do budynku głównej siedziby hajnowskiego Szpitala, położonej pomiędzy ul. Lipową a ul. dr Rakowieckiego, z przedłużeniem na nowo wybudowany odcinek drogi biegnącej od ul. dr Rakowieckiego w kierunku ul. Celnej, nazwy ul. Docenta Adama Dowgirda

Interpelacja złożona na piśmie cyt- „Zwracam się z wnioskiem o nadanie odcinkowi drogi dojazdowej do budynku głównej siedziby hajnowskiego Szpitala, położonej pomiędzy ulicą Lipowa a ulicą dr Rakowieckiego, z przedłużeniem na nowobudowany odcinek drogi biegnącej od ulicy dr Rakowieckiego w kierunku ulicy Celnej, nazwy ulicy Docenta Adama Dowgirda. Uzasadnienie. Doc. Adam Dowgird był jednym z twórców i organizatorów hajnowskiej służby zdrowia w okresie powojennym. To w głównej mierze dzięki Jego zaangażowaniu i determinacji udało się pozyskać środki finansowe na budowę poprzedniej siedziby hajnowskiego Szpitala, która została zlokalizowana w okolicach cmentarza rzymskokatolickiego, przy drodze wylotowej do Białowieży. Ponadto do końca 1952 r. doc. Dowgird pełnił funkcję Dyrektora Szpitala oraz jednocześnie Ordynatora dwóch oddziałów: chirurgicznego i położniczego. Dalszą swoją karierę zawodową kontynuował w Białymstoku, będąc m.in. Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii ogólnej. Ogromne zaangażowanie zawodowe i społeczne doc. Dowgirda wielokrotnie doceniane były przez władze państwowe i resortowe, czego wyrazem były przyznawane mu z tego tytułu liczne nagrody i odznaczenia. Nadanie nazwy ulicy położonej w bliskim sąsiedztwie obiektów hajnowskiego Szpitala im. doc. Dowgirda byłoby symbolicznym i godnym upamiętnieniem kariery zawodowej tego niezwykle zasłużonego dla naszego miasta i jego mieszkańców lekarza. Chciałbym przy tym podkreślić, iż najstarszy syn doc. Dowgirda wyraził w imieniu całej rodziny swoją zgodę na tak zaszczytne, co szczególnie podkreśla, dla nich wyróżnienie. Mając na uwadze powyższe wnoszę jak na wstępie.” Podpisano Grzegorz Tomaszuk.

Zrealizowano – Uchwała Nr III/16/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30.12.2014 r. /DzUWP rocznik 2015 poz. 131 z dnia 14.01.2015 r./
 

Pan Jan Giermanowicz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Hajnówka

Nr 2. dot. terminu zakończenia inwestycji rozbudowy, uruchomienia i osiągnięcia pełnej mocy technologicznej miejskiej oczyszczalni ścieków oraz konserwacji polegającej na mechanicznym oczyszczeniu koryta rzeki Leśnej Prawej

Interpelacja złożona na piśmie cyt- ”Mając na uwadze Dyrektywę Europejską 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 23.10.2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej i narzędzi wykonawczych na terenie Polski tj. ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 Nr 62 poz.627), ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001 Nr 115 poz.1229) oraz na podstawie paragrafu 34 Regulaminu Rady Miasta Hajnówka proszę o udzielenie informacji jako odpowiedzi na następujące pytania:

1.Jakie są przewidywane terminy zakończenia inwestycji rozbudowy, uruchomienia i osiągnięcia pełnej mocy technologicznej miejskiej oczyszczalni ścieków?

2.Czy przewiduję się wystąpienie przez PWiK o nową decyzję w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego?
3.Czy planowane są na terenie miasta prace konserwacyjne polegające na mechanicznym oczyszczaniu koryta rzeki Leśnej Prawej z zalegających tam osadów?

4.Jeśli powyższe działania są planowane to jaki jest koszt takich prac i jakie są udziały w partycypacji kosztów innych podmiotów?

5.Czy widzi się możliwość podjęcia współpracy z Lasami Państwowymi przy konserwacji rzeki w wymienionym wyżej zakresie na odcinku od granic miasta do mostku w Sacharewie?” Podpisano Jan Giermanowicz

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 2

 

Nr 3. Istnieje problem na osiedlu Podlasie. Nie ma Pana Lwa Sielewoniuka, ale to on głównie o tym mówi i nachodzi Burmistrza, zresztą pisze do niego pisma w tym temacie, że nie schodzi tam woda z osiedla w sposób taki, który nie powoduje podtopień posesji. Otóż w momencie, kiedy my dokonamy czyszczenia koryta rzeki, nawet w tej założonej 30-centymetrowej głębokości, to rzeka osiągnie nowe właściwości przepływu wody. Będzie szybsza, będzie żwawsza, przez co te wszystkie cieki wodne, które się znajdują między innymi w okolicach właśnie Studziennej, ulicy Odległej,Odpowiedź na piśmie nr1 będą natychmiast opróżniane, że tak powiem. I to jest z punktu widzenia interesu społecznego również bardzo ważna rzecz.

 

Pan Maciej Borkowski – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 4. dot. przygotowania miasta Hajnówki do utrzymania dróg w okresie zimowym

Interpelacja złożona na piśmie cyt- ”Proszę o odpowiedź w sprawie przygotowania miasta Hajnówki do utrzymania dróg w okresie zimowym:

1.Ile pługów, posypywarek jest przygotowanych do zabezpieczenia miasta.

2.Jakie firmy będą realizowały te zadania na terenie miasta.

3.Kto będzie odśnieżał drogi wojewódzkie, powiatowe, a kto miejskie.

4.Czy będą podane do wiadomości mieszkańców numery telefonów pod którymi będzie można sygnalizować uwagi” Podpisano Borkowski Maciej

Nr 5. dot. udzielenia informacji na temat działań podjętych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w sprawie rodziny Państwa M.

Interpelacja złożona na piśmie cyt- ”Wnoszę o udzielenie informacji na temat działań podjętych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w sprawie rodziny Państwa M. Proszę by informacja ta zawierała odpowiedzi na następujące pytania:

1.Jakie działania zostały podjęte aby pomóc tej rodzinie od dnia 20.08.2014 r. do dnia 10.12.2014 r.

2.Jakie instytucje, jednostki, osoby trzecie były zaangażowane w tą sprawę.

3.Jeżeli takowe były proszę podać daty tychże działań.” Podpisano Borkowski Maciej.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 5 /akapit 1/

 

Pan Piotr Mironczuk – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 6. dot. rewitalizacji terenu na Os. Millenium, szczególnie w obrębie bloków Nr 3-4-6-7-8-9-10 i 11

Interpelacja złożona na piśmie cyt- ”Interpelacja 1/12/14 Szanowny Panie Burmistrzu! Sprawa dotyczy rewitalizacji terenu na osiedlu MILENIUM szczególnie w obrębie bloków Nr 3-4-6-7-8-9-10 i 11/. W związku z powyższym czy została stworzona koncepcja zagospodarowania przedmiotowego terenu jako terenu ogólnodostępnego dla mieszkańców tych bloków. Szczególną uwagę należy położyć na oświetlenie terenu, ustawienie ławek wypoczynkowych jak również doprowadzenia istniejących alejek do stanu używalności”. Podpisano Piotr Mironczuk.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 6 /akapit 1/

 

Nr 7. Następna sprawa, żeby przyspieszyć i nie gmatwać sprawy Rady, poprosiłbym zakład referat gospodarki kwaterunkowej oraz ochrony środowiska o przygotowanie na następną sesję wszystkich zgłoszeń, czy to zgłoszeń interpelacji, czy to przez radnych, czy przewodniczących Rad Osiedla o sprawy, które zostały zgłaszane w ubiegłej kadencji, które zostały naprawione, a które nie i dlaczego. Myślę, że w ten sposób unikniemy powtarzania się, żeby te wszystkie sprawy, które zgłaszaliśmy w ubiegłej kadencji, były powtarzane na nowo, bo część spraw będzie się powtarzać, bo jak widzimy, te zgłaszane wnioski, czy to przez przewodniczących Rad Osiedla, czy przez samych radnych, nie zostały wykonane. I wtenczas istnieje prawdopodobieństwo, że unikniemy tego powtórzenia się tych samych spraw.

 

Pan Karol Nieciecki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 8. Pierwsza rzecz, którą chciałbym zwrócić uwagę, to ul. imienia doktora Rakowieckiego. Jest to dość młoda ulica a trzeba zauważyć, że idąc w kierunku szpitala po prawej stronie chodnik zaczyna się sypać, skarpa zaczyna się sypać. Zgłosiłem tą sprawę do Urzędu Miasta. Dowiedziałem się od pracownika Urzędu Miasta, że sprawa jest w budżecie na przyszły rok. Proszę Państwa, otóż uważam, że nie możemy do czegoś takiego dopuścić. Ulica, nie wiem, czy ma zaledwie 6 czy 7, w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, lat i już musimy ta ulice remontować. W takim razie chciałbym się dowiedzieć. Kto jest odpowiedzialny w ogóle za budowę tej ulicy? Czy były jakiekolwiek badania robione, że bo była to ulica na bagnach robiona, prawda? Czy ktokolwiek, jaka firma to robiła, jeśli oczywiście nie możemy skorzystać z tego, by firma ta poprawiła to, no to podać do publicznej wiadomości po prostu nazwę takiej firmy. Wymusić w ten sposób może na przyszłość lepsze działania, lepszą pracę.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 8

 

Nr 9. Druga rzecz, chodzi o Państwa też, dotyczy mojej współpracy z pracownikiem Urzędu Miasta. Otóż przy Biedronce 3 Maja 60 na odcinku metr na metr jest taka dość poważna wyrwa. Jest to wyrwa w tym miejscu, gdzie przejeżdżają niepełnosprawni, matki z wózkiem, prawda, dla dzieci i rowerzyści. I zdarza się, że dochodzi do wywrotek. Szczególnie teraz w okresie zimowym. Jak się dowiedziałem, jest to teren, od pracownika Urzędu Miasta, jest to teren firmy Jupiter. Więc pracownik mi zresztą, tak jak mi pracownik doradził, tak ja postępuję. Trzeba to zgłosić na sesji. Jeśli Burmistrz nam każe, to my to zrobimy. Z tym, że mówię, jest to teren metr na metr, a więc, prawda, 2 fachowców robiłoby to góra godzinę z 2 przerwami po 15 minut na papierosa. A jednak dużo by to dało, gdyby to zostało, prawda, naprawione. Ewentualnie jeżeli Urząd Miasta się tego nie podejmie, no to na pewno jest w stanie wskazać to firmie, prawda, która wynajmuje – Biedronce, ten teren i oby firma zadbała o to, żeby nasi mieszkańcy się tam nie potykali.
 

Nr 10. I trzecią rzecz, którą chciałem, proszę Państwa, zauważyć, zgłosić, otóż budynki przy ul. Piłsudskiego 50 w sobotę 3 tygodnie temu zauważyłem straż pożarną. Akurat byłem w tym kierunku. Zatrzymałem się tam, prawda. Jak się dowiedziałem, nastąpiło tam już po raz kolejny zadymienie. Strażacy powiedzieli, że nie będą już więcej interweniować, gdyż to się dzieje w tym samym miejscu, prawda, i nasze władze na to nie reagują. W związku z tym chciałbym po prostu postawić takie zapytanie. Chciałby wiedzieć, jaki jest plan remontu w ogóle tych 2 bloków w przyszłym roku? Czy w ogóle są one wzięte pod uwagę do remontu? 2 to znaczy Piłsudskiego 50 i Białowieskiej 31. I jeśli już ten remont ma nastąpić, tak jak mówią mieszkańcy, prawdopodobnie ma mieć tylko centralne, ale bez ciepłej wody. To dlaczego właśnie jest taka sytuacja, a nie inna?

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 10

 

WOLNE WNIOSKI, ZAPYTANIA:

 

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 11. Pierwsze moje pytanie dotyczy geotermii. Czy są planowane w najbliższej przyszłości przedsięwzięcia oparte właśnie o tą technologię? Czy zakłady budżetowe, szkoły będą mogły korzystać z projektów właśnie opartych o geotermię?

 

Nr 12. Drugie moje pytanie. Chciałbym znać plan współpracy z Politechniką też na najbliższy okres. Jaka jest koncepcja tej współpracy? Jakie mamy możliwości wykorzystania kadr Politechniki na rzecz miasta? Czy są planowane wspólne przedsięwzięcia, projekty, które będą wspólnie realizowane na terenie miasta?

 

Nr 13. Trzecie pytanie dotyczy możliwości zagospodarowania odpadów pozyskiwanych przez nasz Zakład Zagospodarowania. Chodzi mi tutaj o pozyskanie odpadów jako materiału do uruchomienia produkcji. Czy to będą elementy z PCV czy biomasa? Czy jest strategia opracowana na najbliższy czas, żeby to wykorzystać? Ja tutaj no wszystkich jak gdyby możliwości nie będę wymieniał. Liczę na to, że otrzymam odpowiedź, od której rozpoczniemy dyskusję.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 13

Odpowiedź udzielona na piśmie pod  Nr 13a

 

Nr 14. Dzisiaj dosłownie przed sesją dowiedziałem się, że zmienia się forma dofinansowania dożywiania dzieci w przedszkolach miejskich przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Od stycznia 2015 roku mają być nowe warunki, ponoć nie całodzienny posiłek będzie dofinansowywany, tylko jeden składnik tego posiłku. Chciałbym znać, jakie to będą nowe warunki? Czym są podyktowane te nowe warunki? Jakie należy w związku z tą zmianą spełniać kryteria, aby o takie dofinansowanie się ubiegać?

 

Nr 15. Mój przedmówca mówił w ramach interpelacji o bloku na rogu Piłsudskiego i Białowieskiej. Ja chcę tylko przypomnieć, że temat tego bloku i problemów z ciągami kominowymi w tym bloku był podejmowany przeze mnie już w poprzedniej kadencji. Była prowadzona bogata korespondencja na ten temat i przychodzi następna zima, i znowu jest problem. Problem, proszę Państwa, z instalacją wentylacyjną czy z instalacją kominową w zasobach ZGM-u jest dosyć duży. Narzekają na to i mieszkańcy Millenium też. Czy jest możliwość? Bo tam już w tej chwili praktycznie omal nie doszło do tragedii ludzkiej. Zresztą tutaj mówię, przedmówca tutaj już opowiadał, więc ja nie będę powtarzał, ale jeżeli nas się traktuje, jeżeli Pan Burmistrz traktuje poważnie radnych, jeżeli się deklaruje, że sytuacja została opanowana i poprawiona, to dlaczego parę miesięcy później znowu dochodzi do takiej sytuacji? Proszę Państwa, w związku z tymi ciągami kominowymi, ja tutaj poproszę swoich kolegów z Klubu o pomoc, bo chcemy jako Klub Radnych zaproponować Państwu, żeby dzisiejsza sesja nie była taka bezproduktywna. Chciałbym zaproponować Państwu, składam wniosek taki na podstawie Regulaminu paragraf 19 punkt 1: „Istnieje możliwość, że Rada Miasta przyjmuje stanowiska w sprawie...”. I chciałbym takie 2 stanowiska w sprawie dzisiaj Państwu poddać pod głosowanie, pod osąd w trakcie głosowania. Stanowisko pierwsze w sprawie realizacji wniosków Pani M. W. dotyczących przydzielenia jej rodzinie mieszkania w zasobach komunalnych miasta Hajnówka. Pana Macieja poproszę, żeby rozdał kopie tego, tego stanowiska, a ja w międzyczasie je odczytam. Mam nadzieję, że za chwileczkę Pan Przewodniczący podda pod głosowanie. Zresztą jest to wniosek, więc przegłosujemy i mam nadzieję, że ta interwencja Rady Miasta przyniesie pożądany skutek.

Poniżej treść stanowiska przedłożonego przez Radnego:

Stanowisko

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 15 grudnia 2014 roku

w sprawie realizacji wniosków Pani M. W. dotyczących przydzielenia jej rodzinie mieszkania w zasobach komunalnych Miasta Hajnówka.

W związku z toczącym się już od dłuższego czasu postępowaniem administracyjnym dotyczącym wniosków Pani M.W. ubiegającej się o mieszkanie w zasobach komunalnych oraz mając na uwadze zły stan techniczny lokalu obecnie zajmowanego przez rodzinę składającą się min. z trójki małych dzieci prosimy Burmistrza Miasta Hajnówka o podjęcie niezwłocznych działań, które zapewnią godne warunki bytowe rodzinie spełniającej kryteria „Dużej Rodziny”. Jednocześnie wyrażamy swoje zaniepokojenie sytuacja, w której pozostawia się trójkę małych dzieci na okres zimowy w lokalu bez sprawnego ogrzewania (o czym świadczy opinia Straży Pożarnej), z wadliwą stolarką okienną oraz łazienką, w której temperatura jest niewiele wyższa od tej na podwórku. Zważywszy na to, że dzieci te także ze względów zdrowotnych (potwierdzonych opinią lekarzy) powinny przebywać w warunkach o standardzie zapewniającym im prawidłowe leczenie słusznym wydaje się wniosek Pani W. o zamianę lokalu socjalnego na komunalny. Występujący w narracji urzędniczej argument dotyczący pozostawania Wnioskodawczyni w nieformalnym związku (konkubinacie) z osoba, która jakoby miała bliżej nieokreślone prawa spadkowe do ułamkowej części budynku mieszkalnego, budzą nieoparte wrażenie, że pracownicy reprezentujący Urząd Miasta koncentrują się na dochodzeniu sytuacji obyczajowej nie rodzącej bezpośrednio skutków prawnych, a nie poszukują sposobów wsparcia rodziny znajdującej się w trudnych warunkach bytowych. W ten sposób powstaje wrażenie działania na wzór „policji obyczajowej”, a nie opartego na zapisach konstytucyjnych służebnego wypełnienia funkcji przypisanej samorządowi.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Ostapczuk

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 10


Nr 16. Natomiast drugie stanowisko, przepraszam że Pana Macieja dzisiaj tak wykorzystuję, wychodzi naprzeciwko dzisiejszej deklaracji Pani Wiceprzewodniczącej. Stanowisko w sprawie obniżenia wysokości diety radnych i dostosowania ich do faktycznych obciążeń finansowych wynikających z pełnienia mandatu.

Poniżej treść stanowiska przedłożonego przez Radnego:

Stanowisko
Rady Miasta Hajnówka

z dnia 15 grudnia 2014 roku

w sprawie obniżenia wysokości diet radnych i dostosowania ich do faktycznych obciążeń finansowych wynikających z pełnienia mandatu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, którzy krytycznie oceniają wartość należnych Radnym Miejskim diet prosimy Przewodniczącego Rady Miasta o ustalenie niższych stawek, które będą pokrywały faktyczne obciążenia finansowe wynikające z pełnienia mandatu oraz o przygotowanie odpowiedniego projektu uchwały. Wydaje się celowe opracowanie tych stawek w ramach poszczególnych komisji branżowych. Jednocześnie należy podkreślić, ze wysokość diet jest jednym z elementów budzenia zaufania do funkcji Radnego i nie powinno wpływać na ogólny obraz lokalnego samorządu. Wyrażamy przekonanie, że rzetelna analiza obecnie obowiązujących stawek umożliwi jednocześnie wprowadzenie do przyszłorocznego budżetu Miasta istotnych oszczędności.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jakub Ostapczuk

Pan Karol Marek Nieciecki – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 17. Mam tu przed sobą takie coś, jak Regulamin Rady Miasta i pozwólcie, że przeczytam jeden z punktów, gdyż uważam, że ten Regulamin do niczego nie jest nam potrzebny, jeśli nie jest realizowany, prawda? Paragraf 54 punkt 1: „Przewodniczący Rady Miasta lub Wiceprzewodniczący Rady przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek, a jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy, w następnym dniu roboczym w godzinach między 10:00 a 13:00.” Panie Przewodniczący, wiem że w tamtej kadencji nie było to realizowane, w tej kadencji mieliśmy między sesjami już 2 wtorki. Pana tam nie było. Powiem tak: Jak wybieraliśmy Przewodniczącego, powiedział Pan, że nie tylko studiował z Moniką Olejnik, ale także jest Pan dyspozycyjny, do naszej dyspozycji, więc wie Pan, proszę zastanowić się czy ma Pan czas, czy będzie Pan wypełniać swoje obowiązki. A jak nie, to może jest jakieś inne rozwiązanie, inne wyjście.

Odpowiedź Pana Jakuba Ostapczuka – Przewodniczącego Rady Miasta udzielona na sesji - Na kontroli, które Pan robił, Pan Nieciecki u mnie, akurat w tych dniach byłem na dyżurze, tylko na dyżurach jest tak, od pół roku jestem Przewodniczącym. Nikt nie był. Staram się w tych sprawach, akurat tym jeden wtorek byłem w gospodarce komunalnej odnośnie śmieci, bo miałem takie uwagi ludzi, jak tam śmieci. W tych momentach jestem tam. Drugi wtorek byłem w Urzędzie Skarbowym. Telefon mam zawsze włączony. Nie ma, po prostu pracownicy Urzędu czy Biura Rady wiedzą o tym i w każdej chwili mogę być i to nie jestem 3 godziny w tygodniu, jestem codziennie od rana do wieczora. A najczęściej do mnie ludzie przychodzą do klubu. Bo wiedzą, że tam samochód stoi i mogą spokojnie, bo w urzędach to jest inna atmosfera, spokojnie porozmawiać. Odnośnie... Ale Panie Karolu, nic po prostu. Ja odpowiedziałem i Pan sobie to przyjmie. Albo uwierzy albo nie uwierzy. Pan kontrolował mnie 2 razy, wiem o tym. I po prostu byłem, mówię, byłem gdzie byłem. Jak czy jest sens w ogóle siedzieć na krześle 3 godziny i nikt nie zajrzy? Wcześniej przychodził jak byłem w poprzedniej kadencji, to przychodził jeden mieszkaniec ulicy Podlasie i wyjaśnialiśmy kilka spraw. A tak ludzie, po prostu kompetencja Rady są inne od Burmistrza. Burmistrz, do Burmistrza są kolejki, bo kto zajdzie do Burmistrza, wiadomo, ktoś przyjdzie do mnie, ja z tym tematem muszę znowu iść do Burmistrza.


Nr 18. Moje wolne wnioski dotyczą także niektórych radnych. Pozwoli Pan Dyrektor Szpitala Pan radny Grzegorz Tomaszuk, że przekażę w imieniu pracowników, z którymi się spotkałem, taką jedną uwagę. Panie powiedziały mi w ten sposób: Skoro nasz Pan Dyrektor jest tak wyrywny do podwyżek, to kiedy nam pielęgniarkom i salowym zafunduje jakąś podwyżkę? To jedna rzecz.
 

Nr 19. Druga rzecz, Panie Dyrektorze, to od przedsiębiorców. Mamy w Hajnówce 4 piekarnie. Mamy w Hajnówce 4 piekarnie a szpital kupuje chleb ponoć aż spod Warszawy. I powiem szczerze, przestudiowałem tą ustawę o zamówieniach publicznych. Można to tak zrobić, żeby ten chleb był, bo ponieważ mamy bardzo smaczny w Hajnówce chleb. I to właśnie są nasi, to są ludzie, którzy płacą podatki, oni się tego domagają, by skoro płacimy te podatki, to chcemy, prawda, żeby te pieniążki zostawały w tym mieście. I mamy tak, smaczny chleb, mamy firmy, które zatrudniają naszych znajomych, kolegów, nasze rodziny, natomiast o zakupy robimy gdzieś tam, nie wiem, pod Warszawą.

Odpowiedź Pana Grzegorza Tomaszuka – Radnego Rady Miasta udzielona na sesji - Ja się odniosę do tego, do wypowiedzi radnego na temat szpitala, chociaż chcę powiedzieć, że Rada Miasta powinna się zajmować sprawami miasta. Natomiast to wcale nie znaczy, że nie chcę udzielić takiej odpowiedzi. Ja chętnie rozmawiam. Nie tylko na sesji, ale też zapraszam radnych, mieszkańców nawet, jeżeli mają jakieś spostrzeżenia, uwagi do funkcjonowania szpitala, to chętnie, chętnie na ten temat rozmawiam. No a tutaj gratuluję radnemu, że uderzył w czuły punkt, prawda, podwyżki dla pracowników, pielęgniarek. W każdym zakładzie takie podwyżki się, prawda, by się przydały. Ja też się spotykam, prawda, z pracownikami, którzy oczekują podwyżek, myślę tak jak w każdym zakładzie pracy. Natomiast decyzje w tej sprawie to nie będzie podejmowała ani Burmistrz, ani Rada, tylko sam zakład, dlatego zakład jest coś podobnie jak przedsiębiorstwo, że sam opracowuje dochody, sam ponosi koszty i wewnątrz zakładu sam zakład decyduje, czy robić podwyżki, czy też nie. Natomiast odnośnie pieczywa to są informacje nieprawdziwe. Oczywiście mogłoby tak być, że pieczywo w wyniku przetargu mogłoby być kupowane, prawda, w podmiotach gospodarczych spoza Hajnówki. Natomiast akurat wiem, że teraz sprzedaje firma z Hajnówki. To nie wiem, dlaczego taki problem? Dziękuję.

 

Pan Jan Giermanowicz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Hajnówka

Nr 20. Ciągle mi wraca ten program współdziałania z organizacjami pozarządowymi i tym razem również chcę poświęcić chwilę temu tematowi, albowiem właśnie w najbliższych dniach upływają terminy składania wniosków na zadania określone w tym programie. O ile pierwsza sprawa jest no może bardziej typu kwestia moralna. Czy słusznie oddaliśmy organizowanie Festiwalu Muzyki Rockowej dla innego stowarzyszenia niż Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki, które rozpoczęło i było inicjatorem tego Festiwalu? A w zeszłym roku, to znaczy w tym, w 14 już organizowało Stowarzyszenie Kulturalne Tyber. Nie wiem, skąd ono się wzięło i no i rozumiem, dla nas z punktu widzenia tych, którzy przyznają środki, to jest jakby, czy też dla tych, co odbierają muzykę, to nie ma znaczenia, kto organizuje, ale mnie się wydaje, że jakby no Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki zostało tutaj odstawione na tor boczny.

Odpowiedź Pana Jarosława Grygoruka – Sekretarza Miasta udzielona na sesji - Ja, Panie Przewodniczący, ja tylko odpowiem na 2 pytania skierowane przez Pana Przewodniczącego Giermanowicza, bo one dotyczą bezpośrednio komisji, mnie, także na nie mogę odpowiedzieć. Komisja czy w ogóle to ciało opiniodawcze, które jest powołał Burmistrz, nie odpowiada za to, kto składa wniosek. Odnośnie Rockowiska mówię. My dostajemy wniosek. Nie nam jest sądzić, dlaczego tak się zadziało, że inna organizacja ta, a nie inna złożyła wniosek. Złożyła ta, żadna inna nie złożyła, my podjęliśmy taką decyzję. Przedstawiliśmy ją Burmistrzowi.

 

Nr 21. Drugie pytanie dotyczące tego programu. Ja myślę, że tu akurat są osoby zainteresowane, bo tak się składa, że Pan Sekretarz jest w komisji tej, która przyznaje środki na poszczególne zadania i jest chyba Pan Janusz Puch, który w Związku Niewidomych również działa w strukturach, tak? Czy dobrze pamiętam, Panie Januszu? To znaczy ja mam tutaj tylko taką sugestię, prośbę, albowiem już 2 lata pod rząd, bo takie informacje mam, środki które były przyznane na zadanie, gdzie dotyczyło trybu aktywnego życia seniorów, czyli inaczej czytając dokładnie to Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tam były odbierane czy przydzielane pieniądze dla Związku Niewidomych na organizowanie chyba wycieczki. W pierwszym przypadku w 13 roku to było 600 złotych a w 14 roku było 1000 złotych. Mnie się wydaje, że Związek Niewidomych to jest, ma pod opieką ludzi zrzesza, którzy są w pewnym stopniu niepełnosprawności. Mnie się wydaje, że te zadanie powinno być realizowane tam, gdzie są przeznaczone środki bodajże w wysokości 4500 na integrację osób niepełnosprawnych, bo rozumiem, że do Związku Niewidomych należą również ludzie młodzi. To nie dyskryminuje ich do tego, żeby korzystać z tych środków, a tam jest wyraźnie powiedziane, że dla seniorów. Także taka moja prośba, nie zabierajmy tych pieniędzy dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy operują tą, dysponują tą kwotą przez cały okrągły rok na całą swoją. A rozumiem, że taka wycieczka może być co najwyżej 3- czy 4-dniowa. Dziękuję bardzo.

Odpowiedź Pana Jarosława Grygoruka – Sekretarza Miasta udzielona na sesji - Ciągle powtarzam, żeby mówić o zadaniach, nie o organizacjach. Bo to wtedy wychodzi, że są tu rozgrywane interesy grup określonych osób, a tutaj chcielibyśmy wspierać zadania, nie określone grupy interesów czyjeś osób. Tyko tyle. Po raz kolejny to zresztą powtarzam.

Odpowiedź Pana Janusza Pucha – Radnego Rady Miasta udzielona na sesji - Jeszcze chciałbym tutaj ad vocem powiedzieć dla Pana Janka, że dobrze, że Pan się interesuje sprawami osób niepełnosprawnych. Jednak chcę zwrócić uwagę, że wśród osób niewidomych są też seniorzy a w większości to jest 90% osób. Dziękuję. Pan Piotr Mironczuk – Radny Rady Miasta Hajnówka Zostałem zobligowany do zadania pytania na temat statusu ulicy Bocznej. Ludzie pytają się ci, którzy wcześnie bardzo wstają i chodzą: Jaki ma status ta ulica i kto mieszka przy niej, że czy to zima, czy lato, sprzątanie Hajnówki rozpoczyna się od ulicy Bocznej.

 

Pan Janusz Puch – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 22. W związku z podtapianiem ulicy Grunwaldzkiej mieszkańcy tutaj zwrócili się do mnie z taką prośbą, żeby i z wnioskiem o wykonanie instalacji burzowej odprowadzającej nadmiar wody opadowej z ulicy Grunwaldzkiej. Pismo mieszkańców zostało złożone do Burmistrza Miasta. Dlatego bardzo proszę, żeby tą sprawą Pan Burmistrz się zajął.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 22

 

Nr 23. Następny wniosek dotyczy o wykonanie oświetlenia ulicy bez nazwy. To jest obecny dojazd do OPAL-u, położonej przy ulicy Górnej. Tą ulicą mieszkańcy dowożą swoje dzieci do Fikolandu Chochlika i jest taki problem, że ten kawałek ulicy od ulicy Górnej właśnie dojazd do tego Chochlika tam nie ma oświetlenia i wieczorową porą tam panują egipskie ciemności. I osoby dowożące, czyli rodzice, mają problem. Po prostu jest niebezpiecznie czy doprowadzać te dzieci, czy dowozić. W związku z tym tutaj zwracam się z prośbą właśnie o zamontowanie lamp oświetleniowych. Tam wystarczy dwie lampy. Zresztą słupy oświetleniowe są zamontowane, kwestia podłączenia. To ja tyle, dziękuję.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 23

 

Pan Piotr Mironczuk – Radny Rady Miasta Hajnówka

Nr 24. Zostałem zobligowany do zadania pytania na temat statusu ulicy Bocznej. Ludzie pytają się Ci, którzy wcześnie bardzo wstają i chodzą: Jaki ma status ta ulica i kto mieszka przy niej, że czy to zima, czy to lato, sprzątanie ulicy rozpoczyna się od ulicy Bocznej.

 

Pan Zdzisław Stankowski – Przewodniczący Rady Osiedla Centrum

Nr 25. Tu mieszkańcy Osiedla Millenium, Piłsudskiego też byliśmy na wyborach w Przedszkolu Nr 1. I to dla mieszkańców było tak bardzo zaskoczone, że piszą Millenium 1-30. To Millenium ma 30 bloków? To co wy tak podpisujecie, że na Millenium jest 30 bloków? To mieszkańcy są tak zdenerwowani, dlaczego ulica Jagiełły, na której mieszka 1 osoba i musi iść na Nowowarszawską? Piaski są 30 metrów od przedszkola, mieszkają kobiety, które mają po 80 lat – na Nowowarszawską? To mają, mieszkańcy mówią: Dlaczego oni tak fałszują okręgi wyborcze? I mają rację.

 

Nr 26. I jeszcze, blok, 3 mieszkania, które bloki, nie bloki, tylko domki drewniane na Piaskach stoją, to są z 1916 roku. To są budynki, mieszkania zabytkowe. I przez 15 lat Urząd Miasta ani komunalna nic nie robi. Ani nie wolno okien wymienić, dachu nie pokrywają i mówią: My na poddaszu stawiamy miski czy wiadra, żeby tam woda nam nie kapała. I Pani mówi: My tutaj sami sobie zrobiliśmy 3 stopnie wejść do tego domu. Dlaczego ta komunalna – tyle razy ich prosimy – nie robi tych progów, tych stopni wejść do domu? I tam Pani z laską chodzi. Jak wy tak traktujecie tutaj ta Hajnówka tak starszych mieszkańców? I to już jest zabytek, bo mówią oni już to chcieli sprzedać komuś. Jak można zabytkowe domy w Hajnówce sprzedawać? Tego się nie powinno robić. Tej Hajnówki się nie powinno niszczyć.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 26, ad. pkt. 2

 

Nr 27. I też mieszkańcy prosili, abym zapytał. Dlaczego oświetlenie ulic w Hajnówce, tak jak kolega powiedział, są tak brzydkie? I mówią: Na ulicy 3 Maja wszystko całkowicie nie świeci? To dlaczego tak Hajnówka wygląda? Przyjeżdżają ludzie, mówią: Co ta Hajnówka? Ona się niszczy a nie ona ładnie wygląda.

 

Nr 28. I też, dlaczego jak się robi remont kapitalny bloków, to też mówią i też koledzy moi budowlani: Powinno się robić wszystko naraz i jeszcze zgłaszać do nadzoru budowlanego. Nie zgłaszają. I teraz blok nr 3 – poprawiony dach, ocieplenie a mieszkańcy mówią: Kto to odbierał, że woda spływająca z dachu leci nam na chodnik? A tam jest burzówka. Dlaczego nie podłączyli? Prowadzimy dzieci, idziemy – panie starsze mówią – czy to do rybnego, czy do mlecznego, z laseczką idziemy, lód jest. Dlaczego tak się w tej Hajnówce traktuje ludzi? I mówią: A blok nr 11 po remoncie, wszystko zostało podłączone do burzówki. To jak tak można traktować mieszkańców?

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 26, ad. pkt. 4

 

Nr 29. I jeszcze też dlaczego od wiosny nie mam odpowiedzi na wniosek złożony? Dlaczego nie są wycięte drzewa na ulicy Wierobieja i świętej pamięci rondzie Jana Pawła. I wtedy tam szłem, i mieszkańcy mówią: Zdzisiek, dziękujemy ci, że wywalczyłeś z nimi rozwalenie tego kiosku Ruchu. Teraz bardzo ładnie tam mamy. Jest ładniej tam wygląda. Tylko niech jeszcze te drzewa nam zetną, bo mówi: Tam piorun walnął. I pokazywał, jak u góry one już się robią suche. To tam stoją nieduże sklepiki, to jak polecą, ja mam to nawet ułożone na piśmie i wtedy jak coś się stanie, to ja wam mówię, ja wam pomogę. Sprawa będzie w sądzie i dostaniecie odszkodowanie za to wszystko. Dlaczego oni już od wiosny nie dają mi odpowiedzi? Już tu dla Pani radcy prawnej mówiłem. Dlaczego oni łamią prawo administracyjne w tym Urzędzie Miasta?

 

Nr 30. I jeszcze też, składałem wniosek też o ścięcie drzewa brzozy na ulicy Jagiełły. I też kolega mówi: Poszłem do Burmistrza przed wyborami i też mu zgłosiłem, że Przewodniczący Rady Osiedla Centrum składał. Dlaczego jeszcze nie ma też odpowiedzi? A Burmistrz powiedział: Niech Pan tylko ustnie to składa. Nie trzeba na piśmie. Państwo, wszystko składać trzeba na piśmie. Wtedy będziecie mieli potwierdzenie i jak coś się stanie, to wtedy sprawę możecie wszędzie wygrać. W sądzie na pewno też.

 

Nr 31. I też dlaczego na ulicy Białowieskiej i Armii Krajowej już tyle czasu zawsze składałem, że tam są dziury w chodniku? Szłem do pani doktor i szła pani. I zatrzymała się, i mówi: Wie Pan co? Tutaj szła Pani i złamała nogę. Ja mówię: Tak? To trzeba było od razu na policję zadzwonić i karetkę pogotowia. I na pewno byście Państwo tutaj dostali duże odszkodowanie. Dlaczego tamten chodnik cały czas ma dziury? Już ja wam to poruszałem od Półmaratonu Hajnowskiego i nic się nie robi. Tak jak tutaj mówił kolega: Robią chałtury z chodnikami. I to jest prawda.
 

Nr 32. A jeszcze też koledzy starsi powiedzieli: Zadaj dla – tylko nie ma Burmistrza – i zadaj dla radnych, dla tych nowo wybranych nie, ale dla tych, co już są drugi raz, czy nawet x tam lat. Gdzie był w Hajnówce pierwszy CPN? Czy oni wiedzą?

 

Nr 33. A i jeszcze też. Dlaczego, proszę Państwa, nie mamy zrobionych zabudowy wysypiska śmieci? W 2011 roku składałem wnioski, żeby wszystkie wysypiska śmieci były zabudowane. I było obiecane, że będą zabudowane i nie. I też mnie koledzy spotkali z innych miast, bo byłem w Białymstoku i mówią tak: U nas są zabudowane i ci – czy to panie, czy panowie chodzą, zbierają tam w tych wysypiskach śmieci różne te. I mówią: Mają kluczyk, otwierają, powybierają, wychodzą i zamykają. Czemu u nas tak nie może być? Dlaczego taki, za przeproszeniem, jest syf przy bloku nr 45 i SDH-u? Jak tam ludzie idą, to mówi: To dla nas jest tragedia. Nawet na chodniku, który prowadzi nawet prosto do przedszkola i do bloku nr 8, stoją kontenery małe. To po czym my możemy chodzić? Dlaczego tak?

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 26, ad. pkt. 9

 

Nr 34. A jeszcze mieszkańcy bloku 40 mówią, proszą, że chyba złożymy wniosek, żeby wjazd na nasze parkingi to był postawiony szlaban. Ja mówię: Się z wami zgadzam. Bo tam jest tak dużo samochodów, że ludzie przyjeżdżają wieczorem po 22:00 z pracy i nie mają gdzie zaparkować, którzy mieszkają w tych blokach. I kiedyś tak, kiedyś kolega poprosił, żebym świętej pamięci jego syna zawiózł do Białegostoku do, no bo on zachorował, i na ulicę Ogrodową. I tam też jest takie osiedle. I myślę wjadę tam, bo mówi: 4 godziny na pewno poczekasz. I wjeżdżam – stoi szlaban. I mówi: Teraz tam tylko sami mieszkańcy wjeżdżają z samego osiedla. I tak powinno być u nas. I wtedy zajechałem do magazynu policjantów...

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 26, ad. pkt. 10

 

Nr 35. I teraz jeszcze też, mieliśmy obiecanie przez Prezesa Wspólnoty Mieszkaniowej, Dyrektora komunalnej i że, chodzili wtedy na spotkanie do niego, że na ulicy Parkowej i ulicy 3 Maja przy tych blokach będzie tak ładnie zrobione – i chodniki, i parking, i wszystko. I mija już ponad 5 lat, my byliśmy tam 2 lata i tylko nam obiecują i nic nie robią. To mieszkańcy są tak zaskoczeni: Dlaczego my tak jesteśmy traktowani, tylko cały czas mamy podwyżki od tych nieruchomości i czynszów w tej Hajnówce? A nas – tu koledzy mówią – jest 70 % emerytów i niektórzy mieszkają sami. Dziękuję.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 26, ad. pkt. 11


Data wytworzenia: 2015-03-09 11:49 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2015-03-09 11:49 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-06-10 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska