BIP UM Hajnówka

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z obrad III sesji Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2014r.

Interpelacje, wolne wnioski, zapytania z obrad III sesji Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2014r.

 

INTERPELACJE:

 

Pan Tomasz Androsiuk- Radny Rady Miasta Hajnówka:

Nr 1. dot. hajnowskich dróg miejskich.

Interpelacja złożona na piśmie – cyt: "Na podstawie paragrafu 34 Statutu Miasta Hajnówka proszę o udzielenie informacji w następującym zakresie:

1. Ilość ulic miejskich, które nie posiadają utwardzonej nawierzchni,

2. Ile jest utworzonych na terenie naszego miasta społecznych komitetów budowy ulic,

3. Na jakie ulice zostały już wykonane dokumentacje techniczne oraz daty ich sporządzenia

4. Ile i na jakie ulice zostały wydane pozwolenie na budowę wraz z data ich ważności”. Podpisano Tomasz Androsiuk

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji - Pan radny Androsiuk prosi o informację, wnioskuje o informacje dotyczące tego, ile mamy gotowych dokumentacji, ile mamy społecznych komitetów budowy dróg. To informację przygotujemy, przekażemy Panu radnemu.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 1

 

Pan Piotr Mironczuk- Radny Rady Miasta Hajnówka:

Nr 2. dot. fatalnego stanu drogi osiedlowej łączącej ul. Grabową i ul. Lipową oraz braku rozwiązania problemu z ustawieniem pojemników na odpady komunalne.

Interpelacja złożona na piśmie – cyt: „INTERPELACJA 2/12/14 Szanowny Panie Burmistrzu! ponownie chciałbym zwrócić Pańską uwagę na fatalny stan drogi osiedlowej łączącej ulicę Grabową i ulicę Lipową. Stan jezdni zagraża bezpieczeństwu użytkowników oraz może nas narazić na konieczność wypłaty odszkodowań za uszkodzenia pojazdów wynikające ze złego stanu tej nawierzchni. Dochodzący hałas podczas przejazdu przez te wyrwy i dziury szczególnie odczuwają mieszkańcy mieszkający bezpośrednio przyległych do tej drogi w blokach tj. Nr 31, 29 i 27 ul. St. Batorego, jednocześnie informuję, że balkon mieszkania nr 12 w bloku 29 może być urwany przez przejeżdżające samochody które omijają wyrwy w tej drodze. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań, które pozwolą na zniwelowanie przedstawionego problemu, z którym mieszkańcy osiedla mierzą się od wielu lat. Zwracam uwagę na brak rozwiązania problemu z ustawieniem pojemników na odpadki komunalne, które były zgłaszane przez mieszkańców oraz interpelację radnego. Proszę o informację kto jest zobowiązany do wykonania koniecznej naprawy i uporządkowania terenu, oraz kiedy zostanie wykonana. Proszę o odpowiedź ustna na sesji, oraz na piśmie." Podpisano Piotr Mironczuk.

I tutaj chcę dodać, że niejako brak jest interpelacji, co to jest ulica Grabowa i droga osiedlowa, bo jeżeli chodzi o tłumaczenie pobieżne, to ulica Grabowa jest łącząca właściwą ulicę Grabową i wychodząca w kierunku ulicy Lipowej. Natomiast przy dokonaniu projektu budowy tej ulicy, to ulica Grabowa kończy się tylko na łączniku tym drogi osiedlowej. W końcu jak to jest? Jakiego mamy używać, jakiej nazwy? Czy to jest ulica Grabowa czy to jest ulica osiedlowa? I kto ma to zrobić? Bo jeżeli chodzi o ulicę, to jedni wysyłają do Burmistrza, inni natomiast inni odsyłają do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, że to jest droga osiedlowa. I tutaj jest taki problem. W końcu wiele pieniędzy się znajduje na inne jakieś tam sprawy nie dotyczące miasta Hajnówki a na tą nie mamy, nie mamy pieniędzy. Od, jak pamiętamy, to od 4 lat. Z chwilą przyjęcia Pana jako Burmistrza ten problem powstał i do tej pory brak rozwiązania. W końcu, w końcu, to co, czekamy, aż będzie jakiś wypadek, czy ten balkon urwą? Bo zapraszam na wizję lokalną i zobaczymy w jakiej odległości te pojazdy od tego balkonu przyjeżdżają. Bo jest chyba już dość czasu i powiedzmy te okres 4-letni powinien być zakończony jakimś rozwiązaniem dla tych ludzi i dla tego osiedla, no bo wiemy, że tam samochody zaczynają jazdę od godziny 3:00. Gdzie, jak, po co, to my wiemy dokładnie. I Pan Burmistrz wie. Natomiast ludzie chcą troszeczkę i wygody, i spokoju, i jakiegoś bezpieczeństwa, bo to jest taka droga narażona dość na intensywny ruch.

Panie Burmistrzu, moja interpelacja dotyczyła łącznika między ulicą Grabową a Lipową. Nie ulicy Grabowej, bo odnośnie ulicy Grabowej to już Pan mi starał się wyjaśnić 4 lata. I ostatnio chyba przed końcówką kadencji doszliśmy do wniosku czy Pan wyjaśnił, że: Grabowa to jest Grabowa, natomiast już w kierunku ulicy Lipowej to nie jest ulica Grabowa, tylko Lipowa. I moje pytanie było, dotyczyło właśnie część ulicy osiedlowej od ulicy Grabowej do Lipowej.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji - Pan radny Mironczuk pyta o ulicę Grabową. Dokumentacja już jest, że tak powiem, w stadium końcowym i w przyszłym roku będzie zrobiona, łącznie z pozwoleniem na budowę. … Jeżeli Pan myśli, nie wiem, o jaki odcinku Pan myśli, ja mówię o ulicy Grabowej. Ulica Grabowa jest związana z koniecznością też budowy i tak dalej. … Tam, jak już warunki pogodowe pozwolą, to po prostu uzupełnimy brakującą trylinkę i wyrównamy, żeby tam lepiej się jeździło. No nic nie mogę powiedzieć na temat ustawienia pojemników, no bo to trzeba być na miejscu i trzeba zobaczyć. Ja tam Dyrektorowi Łapińskiemu powiem, żeby... Był i widział, tak? No to coś wie na ten temat.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 2 /akapit2/

 

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki- Radny Rady Miasta Hajnówka:

Nr 3. dot. inwestycji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Hajnówce zrealizowanych w roku 2014

Interpelacja złożona na piśmie – cyt: „Interpelacja w sprawie inwestycji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Hajnówce zrealizowanych w roku 2014. Część zadań inwestycyjnych hajnowskiego PEC-u stanowi budowa przyłączy ciepłowniczych wykonywanych na podstawie umowy z prywatnymi odbiorcami. W związku z tym, że korzysta z nich coraz więcej Mieszkańców naszego miasta proszę o udzielenie informacji, które będą zawierały następujące dane:

1. Obowiązujące obecnie wymagania techniczne i warunki finansowe konieczne do zawarcia umowy z PEC.

2. Wykaz zrealizowanych na terenie Hajnówki w roku 2014 przyłączy z wyszczególnieniem:

-daty realizacji,

-długości wykonania przyłącza,

-opłaty poniesionej przez klienta z racji wykonania usługi." Podpisano Bogusław Szczepan Łabędzki.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji - Pan radny Łabędzki pyta o przyłącza do domów prywatnych. Ja mówię, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ma za zadanie poszukiwać jak największej odbiorców. To nie ma znaczenia, czy to będą odbiorcy prywatni, czy to będą jakieś budynki większe. I co roku stara się te dodatkowe przyłącza robić. Ma określone zasady dokonywania tych przyłączeń. Pewnie różnie to wygląda. Czasami pewnie konieczne są indywidualne negocjacje. Ale ostatnie przyłącza, które zostały wykonane przy ulicy no równoległej do ulicy Białowieskiej, tak naprawdę były związane z tym, że chcieliśmy doprowadzić przyłącze ciepłownicze do 2 budynków komunalnych przy ulicy Piłsudskiego i ulicy Białowieskiej. I przy okazji no kilka domów zostało podłączonych, żeby zmniejszyć koszty tego przyłącza a przy okazji też zwiększyć sprzedaż ciepła. Jak widzimy, ostatnie zimy nie sprzyjają, są dosyć łagodne i zbyt dużo tego ciepła PEC sprzedawać nie sprzedaje.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 3

 

Pani Barbara Laszkiewicz- Radna Rady Miasta Hajnówka:

Nr 4. W 2012 roku część mieszkańców Hajnówki zadeklarowała chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w których zamieszkują. Projekt był realizowany w 2014 roku gminę miejską Hajnówka, był realizowany w 2014 roku przez naszą gminę miejską Hajnówka i współfinansowany w 70% ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pochodzących. Z kolei nasz wkład własny jako mieszkańców wynosił 25% całkowitej wartości indywidualnego zestawu kolektorów. To była kwota 2 435,90. Każdy, który przystąpił do projektu, musiał taką kwotę uiścić. 5% natomiast to był wkład gminy miejskiej Hajnówka. Przetarg na instalację i na serwisowanie kolektorów wygrała firma Solver z Tarnowskich Gór. Najprawdopodobniej na dzień dzisiejszy firma nie istnieje, nie odbiera telefonów, nie przyjmuje zgłoszeń w celu naprawy usterek i nie płaci serwisantowi. Serwisant był powołany z naszych mieszkańców, z naszej gminy w celu naprawienia wszelkich usterek. Kolektory są wadliwe, wymagają napraw, a nie ma komu tego dokonać. W związku z powyższym nasuwa się pytanie, kto ponowi winę za taki stan rzeczy? Czy został źle sporządzony przetarg? Czy może warunki przetargu nie zostały zbyt mocno zaostrzone? Jakich zabezpieczeń żądał inwestor firmy Solver? Uważam, że nie powinno dojść do tego, że firma, tak zwany krzak, wygrywa przetarg, zgarnia ogromne pieniądze i znika. My jako mieszkańcy czujemy się zaniepokojeni i oszukani. Obiecano nam coś, czego nie mamy. Do kogo na dzień dzisiejszy mamy się zgłaszać w celu dokonania napraw, skoro wszystkie telefony firmy Solver milczą? Chcę dodać, że kilka dni temu wykonałam 6 telefonów, które posiadałam do firmy Solver. Żaden telefon nie odebrał mojego, nikt nie odebrał mego zgłoszenia, nikt nie oddzwonił. Oddzwonił Pan, który stwierdził, że już w tej firmie nie pracuje, a który był na zebraniu w Domu Kultury Górnik. Najprawdopodobniej to był Pan Marek. Nazwiska nie znam. Powiedział, że już w tej firmie nie pracuje od 15 grudnia i to już nie jest jego problem. Chcielibyśmy jako mieszkańcy po prostu wiedzieć, jakie telefony są aktualne, do kogo możemy się zgłaszać? Bo przecież te solary są naprawdę wadliwe. Sama z własnego doświadczenia wiem, bo miałam 2 usterki. Jedna usterka to polegała na tym, że pękł mi zawór, zalało mi całą piwnicę. Żeby to naprawić, to trzeba było po prostu naprawdę się sprężyc i dokonać tego szybko. To była noc, więc czekaliśmy do następnego dnia. Musiałam wezwać, po prostu sama, na własną rękę wezwałam hydraulika, bo to była rzecz niecierpiąca zwłoki. Ale chciałam to zrobić też przez firmę Solver, więc zgłoszenie też poszło. Nikt na to nie reagował. Dopiero po tygodniu, dzięki pracownikowi Urzędu Miasta była interwencja i zgłosił się Pan z firmy już hajnowskiej, która miała to obsługiwać. Po prostu no to jest bardzo sytuacja niepokojąca i tych mieszkańców było naprawdę bardzo dużo, którzy przystąpili do tego projektu. I proszę wyjaśnić nam, jakiś numer telefonu przedstawić, gdzie my mamy się zgłaszać, jeśli powstaną jakiekolwiek usterki?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji - W przyszłym roku też planujemy realizować taki projekt skierowany do mieszkańców z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. I chociaż po tych doświadczeniach z solarami, o których mówiła Pani radna Laszkiewicz, no wielu kolegów samorządowców mi mówi: A tobie jeszcze mało tej innowacji? Bo jak się okazuje, najprawdopodobniej jako jedyne miasto z województwa podlaskiego staramy się o te środki. 41 gospodarstw domowych w Hajnówce do tego projektu przystąpiło i czekamy już na podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Wartość tego projektu łączna to jest 1500000 złotych. I bez większych obaw do tego projektu przystępujemy, dlatego też że ostatnia nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych pozwala na to, żeby zwrócić większą uwagę przede wszystkim na jakość. Dlaczego tak się w przeszłości, działo, że firma, o której Pani radna wspomniała, Solver, wygrała ten przetarg? Wygrała, ponieważ złożyła najkorzystniejszą ofertę. Tak samo było w Białowieży, różnych innych gminach. Jest to firma, która miała bardzo duży udział w rynku w skali całego kraju. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że są w tej chwili pewne problemy. Ja też mam taką samą instalację. Jesteśmy, można powiedzieć, już w sporze sądowym z firmą. Ale już po 15 stycznia będziemy prowadzić spotkanie przetargowe. Jako miasto wybierzemy własną firmę. Niewykluczone, że będzie to ta sama firma, która świadczyła usługi na rzecz Solvera, jeżeli złoży korzystną ofertę. I uruchomimy środki z tej premii niejako gwarancyjnej, które są w naszej dyspozycji. I mam nadzieję, że do okresu wiosennego, wtedy kiedy tak naprawdę możliwe będzie ponowne wykorzystanie energii słonecznej, uporamy się z tymi najtrudniejszymi przypadkami i wierzę w to, że w ciągu tego roku poradzimy sobie ze wszystkim i te instalacje będą działały prawidłowo. Oczywiście, tam gdzie będzie to potrzebne i będą jakieś korekty czy zmiany zgodnie z opiniami specjalistów, to zrobimy. Natomiast ustawa, która znowelizowała ustawę o zamówieniach publicznych, pozwoli nam na to, żeby przy ogłaszaniu przetargu na montaż tych małych mikro-elektrowni, wprowadzić przede wszystkim no najwyższe wymagania jakościowe. I wierzę, że tym razem od samego początku będzie lepiej.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 4

 

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA:

 

Pan Tomasz Androsiuk- Radny Rady Miasta Hajnówka:

Nr 5. W informacji o działalności Burmistrza w okresie od 1 grudnia 2014 do 16 grudnia 2014 w pierwszym, zdaniu już czytamy: „W dniu 5 grudnia w Hajnówce odbyło się seminarium pod tytułem: Jak rozpocząć działalność gospodarczą w powiecie hajnowskim? organizowane przez Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym. ” Tu od razu nasunęło mi się takie pytanie. Ile w mieście jest podmiotów prowadzących działalność gospodarczą? Jaka jest tendencja w porównaniu do ostatnich 4 lat? Czy tych podmiotów przybywa, ubywa? Ile podmiotów na przykład utworzyło na przykład działalność gospodarczą? Ile zawiesiło? Ile zamknęło?

Odpowiedź Pana Jarosława Grygoruka – Sekretarza Gminy udzielona na sesji - Od kilku lat już Burmistrz Miasta Hajnówka nie prowadzi ewidencji działalności gospodarczej. Jest ona, prowadzimy ją w imieniu Ministerstwa Gospodarki. To jest centralna ewidencja działalności gospodarczej. Niestety, nie mamy wglądu do statystyk, jakie ta ewidencja mogłaby ewentualnie zaoferować. Natomiast myślę, że zwrócimy się tutaj z prośbą do Ministerstwa, jeżeli Państwo są zainteresowani, o te statystyki. Czy uzyskamy odpowiedź, tego nie wiem. Tendencja, jeżeli jeszcze była prowadzona ta ewidencja przez Burmistrza, była wzrostowa. Nieznacznie, ale wzrostowa. Tych podmiotów przybywało i było ich około 1 500. Natomiast jeżeli chodzi o wykreślenia, zmiany i zawieszenia tej działalności, one też, nie potrafię teraz powiedzieć, na jakim poziomie się utrzymywało, natomiast utrzymywało się na stałym poziomie. Nie było tutaj jakichś wielkich zmian, jeżeli chodzi o wykreślenia, czyli jakieś lawinowe wykreślenia podmiotów gospodarczych na terenie miasta Hajnówka.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 5

 

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki- Radny Rady Miasta Hajnówka:

Nr 6. Taki mój wniosek, o przygotowanie informacji na temat ilości niedziałających ozdób świątecznych naszego miasta, na temat uszkodzonych częściowo ozdób świątecznych na terenie naszego miasta. I chodzi mi jeszcze o podanie ogólnej ilości tych ozdób a także perspektywy, plan działania na przyszłość, jak te ozdoby świąteczne będą w przyszłym roku na przykład wyglądały i jakiej tendencji w tym zakresie możemy oczekiwać?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji - No tak, Panie radny, ja bym powiedział tak: Możliwości techniczne dzisiaj są bardzo duże. Możemy mieć piękne ozdoby, różne, kolorowe, tylko zawsze jest to sprawa wyboru między wydatkowaniem środków finansowych. Na ten rok nie zakładaliśmy jakichś większych wydatków na zwiększenie zakupów, jeżeli chodzi o te iluminacje świetlne. W przyszłym roku te iluminacje będą uzupełnione i proszę mi wybaczyć, nie będziemy prowadzić żadnego dochodzenia i sprawdzać, która lampka świeci, która lampka nie świeci. To, co się da, na bieżąco będziemy naprawiać, żeby w tym okresie zimowym ta instalacja funkcjonowała na tyle, na ile to możliwe. Natomiast w przyszłym roku ta instalacja zostanie wzbogacona, uzupełniona, ale też rewelacji nie obiecuję, bo to wszystko kosztuje.

 

ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA JEDNOSTKOWEJ STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2015 ROK DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO „PARK WODNY” W HAJNÓWCE:

 

Pan Karol Marek Nieciecki- Radny Rady Miasta Hajnówka:

Nr 7. Odnośnie sekcji pływackiej. Co to znaczy w ogóle pojęcie sekcja pływacka? Ile jest członków sekcji pływackiej? Bo z tego, co wiem, w moim pojęciu, jeśli są sekcje sportowe, ściśle powinni do nich należeć sportowcy, wyczynowcy, którzy mają jakieś sukcesy. Jeszcze raz powiem, moja wiedza nie do końca jest pełna, więc być może Pan mi wyjaśni. Prawdopodobnie sekcja pływacka w Hajnówce liczy, albo Pan Burmistrz, 130 osób i bilety członkowie sekcji mają po 3 złote. I z tego, co wiem, przychodzą tam także ci, którzy chcą się uczyć pływać. Być może basen mógłby zarabiać na tym, zakładając szkółki pływackie, prawda, i te osoby, które przychodziłyby na naukę pływania, też dofinansowywałyby w jakiś sposób, prawda, basen.

Skierować do Dyrektora Klubu Sportowego o wyjaśnienie właśnie, ilu członków liczy sekcja i jakie zadania są sekcji, jeśli rzeczywiście, tak jak ja wiem, ponad 100 członków sekcja pływacka liczy. Na przykład w przypadku sekcji czy boksu czy, nie wiem, piłki nożnej to trochę inaczej wygląda. Tam się rekrutuje tych, którzy, prawda, naprawdę coś wnoszą poprzez swoje zdolności sportowe. Chciałbym po prostu krótką odpowiedź.

Odpowiedź Pana Mirosława Chilimoniuka - Dyrektora Parku Wodnego w Hajnówce - Odnośnie sekcji pływackiej. Park Wodny w swojej działalności statutowej nie ma i chyba żaden Park Wodny w Polsce nie ma prowadzenia sekcji pływackiej jako sportowej sekcji pływackiej, której członkami są licencjonowani zawodnicy, w tym przypadku pływacy. A więc wszelkie pytania odnośnie liczby zawodników, odnośnie ich zajęć, ich harmonogramów zajęć należy kierować do Klubu Sportowego Puszcza w Hajnówce, bo tam jest przypisana sekcja pływacka. W kwestii nauki pływania. My w swojej działalności mamy różne szkółki pływackie, jak padło tutaj takie stwierdzenie. Organizujemy grup pływackie od najmniejszych, od kilkumiesięcznych dzieciaczków po osoby dorosłe. Organizujemy to w grupy. Są na to harmonogramy. Wszyscy chętni, którzy chcą uczyć się pływać lub doskonalić swoje umiejętności pływackie, zapraszam, mogą się zapisywać i takie zajęcia prowadziliśmy od samego początku i prowadzimy. Jeżeli natomiast sekcja pływacka również prowadzi takie zajęcia, to nie są to moje jakby kompetencje Oczywiście, mógłbym próbować rozmawiać co do zakresu tych zajęć, natomiast myślę że to są sprawy sekcji pływackiej i ja w te kompetencje wchodzić nie chcę.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 7

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 7a

 

ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015:

 

Pan Jan Giermanowicz- Radny Rady Miasta Hajnówka:

Nr 8. Powstał tylko taki jeden dysonans, uważam, w kontekście tego, co mówił Pan Burmistrz na swoim ekspoze, nazwijmy to, zaraz po złożeniu ślubowania, że będą budowane drogi miejskie i tak dalej. Natomiast jeśli patrzymy na ten faktycznie załącznik inwestycyjny, no to po prostu tam kilku ulic brakuje. I stąd ta niezgodność, że tak powiem, zjawisk. Ja spróbuję może zinterpretować sam. Może Burmistrz się ze mną zgodzi lub nie, po prostu nie da się wszystkiego naraz zrobić, bo jest zaplanowanych, powiedzmy, tam 8 ulic. Niektóre z nich są priorytetowe, ponieważ są zaliczane do tak zwanej kategorii finansowania w ramach schetynówek. Niemniej jednak, dobrze by było w tym momencie mieszkańców uspokoić, że te ulice, które się nie znalazły na ten rok, będą w latach kolejnych. Z tym, że tu się kłania ten problem, o którym swojego czasu na jednej z sesji mówił Pan radny Łabędzki, że my nie mamy tutaj ustalonego harmonogramu, nie mamy hierarchii, które ulice po kolei będą realizowane i być może tak się zdarzyć, że te ulice, które są odłożone gdzieś na bok, mogą być wykonane albo w przyszłym roku albo za 2, albo za 3 lata. Także tu takich wątpliwości troszeczkę jest.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 8

 

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki- Radny Rady Miasta Hajnówka:

Nr 9. Panie Burmistrzu, na stronie 39 projektu uchwały mamy zaplanowaną sprzedaż nieruchomości pod Suwalską Strefę Ekonomiczną na 11 Listopada i ulicę 3 Maja oraz sprzedaż terenów inwestycyjnych od ulicy Rakowieckiego. Ja myślałem, że Pan ma tak naprawdę więcej optymizmu, że nam w tym roku uda się to spieniężyć, ale widzę, że no ten jak gdyby taki sygnał, tak, że ten budżet jest zachowawczy, bo takiej pewności nie mamy. Ale, Panie Burmistrzu, ja tutaj składam wniosek o to, żeby przygotował Pan Radzie Miasta zestawienie całkowitych nakładów finansowych, jakie miasto poniosło już w związku z pozyskaniem tych terenów, z ich przygotowaniem, także z działalnością planistyczną, przygotowaniem dokumentów i tak dalej. Taki komplet w podziale na te 2 obszary, tak, czyli 11 Listopada i 3 Maja oddzielnie i ulica Rakowieckiego oddzielnie, żebyśmy wiedzieli, ile to nas już do tej pory kosztowało jako miasto.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji - Nakłady na obszary inwestycyjne. Ja w tej chwili nie odpowiem, bo trzeba sięgnąć do dokumentów finansowych i tak dalej. Jest rzeczą oczywistą, że jeżeli chcemy przygotować atrakcyjne tereny inwestycyjne, musimy je przygotować. Nie jest tajemnicą, że te tereny inwestycyjne, które zostały przygotowane w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy i obok szpitala, zostały uzbrojone i przygotowane z wykorzystaniem znaczącej liczby środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Ale mówię, taką informację przygotujemy.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 9

 

ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEKAZANIA PISMA MIESZKAŃCÓW HAJNÓWKI

*dotyczącego pomocy w przyznaniu mieszkania komunalnego z dnia 23 grudnia 2014 r. według właściwości Burmistrzowi Miasta Hajnówka:

 

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki- Radny Rady Miasta Hajnówka:

Nr 10. Wnoszę, aby efekt pracy organu właściwego, czyli Pana Burmistrza, został przedstawiony Komisji Spraw Społecznych jako adresatowi tego pisma. Nie ustaliliśmy z nadawcami, czy wyrażają taką zgodę. Jako Komisja Spraw Społecznych mamy prawo wiedzieć, jak te pismo zostało zrealizowane. Ale jak będzie przez Pana Burmistrza zrealizowane. Wnoszę po prostu, żeby odpowiedź została także przekazana Komisji Spraw Społecznych w ciągu 30, jak rozumiem.

Odpowiedź Pana Jakuba Ostapczuka – Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka udzielona na sesji - Nie trzeba tego wniosku głosować, Burmistrz przekaże taką informację.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 10

 

WOLNE WNIOSKI, ZAPYTANIA:

 

Pani Alicja Chaniło- Radna Rady Miasta Hajnówka:

Nr 11. Panie Burmistrzu, ja na poprzedniej sesji poruszyłam problem przystanku przy II Poryjewie przy ulicy Kleszczelowskiej. Czy zostało cokolwiek już z tym zrobione? Bo tam zatrzymuje się Voyager.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji - Pani radna Chaniło pyta o przystanek na Poryjewie. Nie ma żadnych przeszkód technicznych, żeby przewoźnicy z tych przystanków korzystali. Ale muszą z zarządcą drogi, z administratorem po prostu uzgodnić to korzystanie i chcieć z tego korzystać.… Nie, po prostu przewoźnik, który świadczy usługi, musi to zrobić. My ze swojej strony takie wystąpienia do ich skierowaliśmy.

 

Pan Tomasz Androsiuk- Radny Rady Miasta Hajnówka:

Nr 12. Na stronie BIP Hajnówka w zakładce Rada Miasta Hajnówka chciałbym prosić o dodanie takiego punktu interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje, w którym można by było zamieszczać interpelacje nasze i tak samo te odpowiedzi, i również żeby tam znalazła się data złożenia tej interpelacji, data udzielenia odpowiedzi.

 

Nr 13. Czy protokoły z sesji można by było umieszczać troszkę szybciej? Wiem, że to jest bardzo dużo pisania, to jest czasochłonne, jednak czy nie byłoby takiej możliwości, żeby między sesjami te protokoły na stronie Hajnówki się pojawiały? … Dobrze, rozumiem. W takim razie mimo wszystko, jeżeli można by było prosić troszkę o szybsze umieszczanie, bo... No dobrze, ale mamy ostatni protokół w tej chwili z 29 października. Także 2 sesje już za nami są.

Odpowiedź Pani Haliny Stepaniuk – Starszego Specjalisty Biura Rady Miasta Hajnówka udzielona na sesji - Dopóki protokół nie jest przyjęty przez Radę, to co wcześniej z Panem Tomaszem mówiliśmy, jest to tylko projekt protokółu. Staramy się zamieszczać w miarę szybko, aczkolwiek, proszę Państwa, to Państwo tworzycie prawo i prawo miejscowe też. I my mamy 7 dni, żeby to przekazać pilnie. Zanim to się sprawdzi, to też mija czas. Byłoby dużo prościej, gdybyście Państwo, tu część radnych taką praktykę stosuje, przekazywali wnioski, interpelacje na piśmie, wtedy możemy skanować i one szybko się pojawią. Natomiast opisanie tego i wybranie, czego dotyczy wniosek, interpelacja czy wolna myśl, naprawdę stwarza nam dość poważne kłopoty. Dlatego piszemy wszystko dosłownie, co jest, żeby nikt nie uraził się, że ja miałem na myśli to, natomiast ja jako osoba pisząca protokół, myślę że to dotyczy na przykład jakiejś sprawy dziury w mieście na przykład. Natomiast to całkiem Państwo jak rozszerzacie ten temat, wychodzi inaczej. Poza tym, czasami trudno nam się, że tak powiem, dopytać, czego wniosek dotyczy. Państwo operujecie jakimiś rzeczami, historiami, natomiast my o tym nie wiemy. Więc ja bym prosiła, dużo prościej by było, gdybyście Państwo swoje wnioski, interpelacje, ja wiem, że część wstępna jest potrzebna, ale żebyście zawierali zwięźle, krótko i wszyscy mielibyśmy jasność. Mieszkańcom też. Podam przykład. Mieszkańcy przychodzą do Biura i gdzieś tam próbują to zinterpretować. Ja mówię, że nie, radny dosłownie mówił to, to to. Jeżeli tak, to te wnioski, Panie Tomaszu, szybko będą.

 

Nr 14. Przy okazji uchwały budżetowej dużo mówiliśmy o sporcie hajnowskim. Mnie nurtuje tutaj już jedna taka rzecz. Mianowicie chodzi mi o hajnowskie biegi, które są organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji i tak samo przez miasto Hajnówka. Chodzi mi tutaj głównie o opłaty za te biegi. I ja tutaj sobie sporządziłem takie zestawienie innych podlaskich biegów, jak to się kształtuje, jakie są opłaty, jakie są zniżki dla mieszkańców i dla ludzi starszych. I tak na przykład II Bieg Konopielki w Juchnowcu Dolnym to jest opłata 30 złotych. Mieszkańcy gminy Juchnowiec Kościelny mają zniżkę – płaca 20 złotych. Półmaraton Bielski. Pierwszy raz w 2014 roku został taki półmaraton organizowany w Bielsku. Tam opłaty wahają się w granicach od 35 do 60 złotych dla wszystkich uczestników, mieszkańcy Bielska 0 złotych. 35-60 złotych to różnica tutaj, rozbieżność wynika z tego, w jakim terminie następuje zgłoszenie. Im później, tym opłata ta wzrasta, Mielnicka Dycha na przykład 30-40 złotych, 60-latkowie są zwolnieni z opłaty i starsi oczywiście. Dalej Półmaraton Korycin Mleczny, Półmaraton Mleczny w Korycinie 40-50 złotych, kobiety powyżej 60 roku życia, mężczyźni powyżej 65 są zwolnieni. Tu może kilka tych biegów pominę. Jeszcze jest taki bieg w Giełczynie. Tam jest seria biegów organizowana. Ja wziąłem tam pierwszy lepszy, II Leśny Półmaraton w Giełczynie. Opłata jest dosyć wysoka 70-100 złotych. Mieszkańcy Giełczyna 0 złotych. Czy jako organizatorzy nie moglibyśmy wyjść naprzeciw mieszkańcom Hajnówki i troszkę ulżyć tym hajnowskim biegaczom? Nie mówię, żeby już od razu koniecznie robić te biegi darmowe, ale niech, czy nie mogłoby to być pół ceny, załóżmy? Bo Półmaraton Hajnowski opłata startowa to jest 95 złotych. Tutaj jest co prawda zniżka dla kobiet powyżej 60 roku życia i mężczyzn 65 roku życia są zwolnieni z opłaty. Ale na przykład Hajnowska Dwunastka 45 złotych płacą wszyscy bez wyjątku. Także moja prośba, czy nie można by było troszkę tutaj tych cen zmniejszyć dla mieszkańców Hajnówki, ewentualnie dla członków Klubu RKB Hajnówka, czyli Rekreacyjnego Klubu Biegacza?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji - Sprawa odpłatności za uczestnictwo w maratonach, półmaratonach i tych biegach organizowanych przez OSiR. No to tak naprawdę pytanie skierowane bezpośrednio do Dyrektora OSiR-u. Ale to że opłaty są wyższe wynika z tego, że zależy nam na tym, żeby oprawa Półmaratonu Hajnowskiego była właściwa, żeby ten bieg miał w Polsce odpowiednią renomę i tak jest. Zainteresowanie uczestnictwem w biegu w Półmaratonie Hajnowskim w skali kraju jest bardzo duże. I zrobimy wszystko, żeby w przyszłości na tyle, na ile możliwości pozwolą, liczba uczestników była coraz większa. Natomiast jeżeli chodzi o uczestnictwo mieszkańców z Hajnówki, no zastanowimy się nad tym z Dyrektorem OSiR-u.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 14

 

Pan Piotr Mironczuk- Radny Rady Miasta Hajnówka:

Nr 15. dot. podziału mieszkań socjalnych, spraw rozdziału środków przez MOPS oraz organizacji wypoczynku przez OSiR.

Interpelacja złożona na piśmie cyt. - „Szanowny Panie Burmistrzu! W związku z szeroką dyskusją prowadzoną na ostatnich obradach Rady Miasta na temat podziału mieszkań socjalnych, spraw rozdziału Środków przez MOPS jak i organizacji wypoczynku przez OSiR Hajnówka jak również dużym zainteresowaniem się tym tematem mieszkańców. Proszę o przedstawienie na najbliższej sesji informacji:

1. z działalności komisji mieszkaniowej za rok 2014 w szczególności przydziału mieszkań socjalnych i komunalnych.

2. Podziału przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za 2014 rok środków pieniężnych (zapomogi) jak również rozdziału paczek oraz innych form pomocy dla swoich podopiecznych w zestawieniu kwartalnym.

3. Z działalności OSiR Hajnówka w realizacji wypoczynku i organizacji rekreacji dla mieszkańców naszego miasta oraz wykorzystania tych obiektów, które w godzinach popołudniowych jak i w wolne soboty i święta są nie wykorzystane a wręcz pozamykane na tz. Cztery spusty.

4. Wprowadzić co kwartalne sprawozdania składane przed Radą z swej dzielności. Proszę o odpowiedź ustną na sesji, oraz na piśmie”. Podpisano Piotr Mironczuk.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji - Pan Mironczuk podnosi temat informacji z działalności komisji mieszkaniowej. Informacja z działalności takiej komisji mieszkaniowej w zasadzie ma sens tylko wtedy, kiedy to będzie informacja roczna. I nie ma problemu żadnego, żeby taką informację przygotować i przedstawić. Informacja o pracy MOPS-u. No co roku taki raport, taką informację MOPS przygotowuje i my tą informację przyjmujemy. Również informacja o tym, co robi Ośrodek Sportu i Rekreacji może być przygotowana. Rozumiem, że ze zwiększeniem udziału, nacisku na działania o charakterze rekreacyjnym.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 14

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 15 /akapit 2/

 

Pan Jan Giermanowicz- Radny Rady Miasta Hajnówka:

Nr 16. Ja jestem winny wszystkim Państwu, albowiem obiecałem przy okazji złożonej interpelacji odnośnie rzeki Leśnej Prawej. Co prawda okres świąteczny przeszkodził dla Pana Burmistrza, to zrozumiałe, udzielić odpowiedzi, niemniej jednak w międzyczasie się wydarzyło kilka rzeczy, które jakby otrzymałem odpowiedź na zadane pytania. Otóż udzielono pozwolenia na użytkowanie nowych obiektów wybudowanych na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, mamy tu na myśli oczyszczalnię. I wiem też, że jeśli chodzi o konserwację rzeki Leśnej Prawej, to partycypuje 6 podmiotów. 6 podmiotów, w tym miasto Hajnówka, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Areszt Śledczy, OSM Hajnówka i jeszcze 2 podmioty, które niestety nie ustaliłem. Jeśli chodzi o koszt przeprowadzenia tych prac polegających na oczyszczeniu, wydobyciu urobku na głębokość 30 centymetrów, wywozu na odległości, na długości 5 280 metrów, czyli w granicach naszego miasta, to przewidywany koszt 90000złotych. Licząc w zaokrągleniu, być może jeśli no przewidywania zamawiającego się nie sprawdzą, 100000 złotych będzie nas to kosztować, to wiadomo, z obliczeń wynika, że miasto i Przedsiębiorstwo mają połowę zobowiązań, czyli 50%. To by było 50 000 złotych. W związku z powyższym, Panie Burmistrzu, składam wniosek, żeby podjąć działania zmierzające do tego, żeby doprowadzić do partycypacji w roku budżetowym, ponieważ w tym właśnie 15 roku Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych planuje tą konserwację przeprowadzić i zrobić wszystko, żeby te działania doszły do skutku.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji - Pan radny Giermanowicz podnosi temat oczyszczenia rzeki Leśnej. Panie Przewodniczący, powiem tak, gdyby kiedykolwiek zarządca tej rzeki zwrócił się do nas z taką propozycją: Dajcie nie wiem 10000 – 20000 na czyszczenie tej rzeki, dawno byśmy to zrobili. I jeżeli tylko taka inicjatywa będzie, bo my ze swojej strony propozycje współpracy oczyszczenia tej rzeki składaliśmy, na pewno zrobimy wszystko, żeby w ciągu roku ten konieczny udział finansowy ze strony miasta wygospodarować.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 16

 

Pan Maciej Borkowski- Radny Rady Miasta Hajnówka:

Nr 17. dot. zainstalowania latarni oświetleniowych przy ul. Armii Krajowej 46 i 56. Wniosek na piśmie cyt. - "Wniosek. W imieniu mieszkańców zwracam się z prośbą o zainstalowanie latarni oświetleniowych przed budynkami mieszkalnymi przy ulicy Armii Krajowej 46 i 56. Oświetlenie to znacząco poprawi bezpieczeństwo jak i komfort mieszkańców” Podpisano Maciej Borkowski.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji - Pan radny Borkowski zwraca uwagę na brak oświetlenia przy bloku 46 i 56. Ja nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć. Trzeba sprawdzić, jakie są możliwości techniczne. Jeżeli nie ma żadnych przeszkód, nie widzę też przeszkód, żeby w ciągu przyszłego roku taką tablicę, takie oświetlenie ustawić.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 17

 

Nr 18. Chciałem zapytać Pana Przewodniczącego, który na I sesji, obstając tak bardzo za podwyżką Pana, stwierdził że przez okres 2 dni zastępował Pana Burmistrza. Czy 4. Chciałbym zapytać, na jakich to było zasadach? Jakoś nie mogłem tam się doszukać, żeby Pan Przewodniczący mógł zastępować Pana Burmistrza. Być może jestem młodym radnym, więc oczekuję na rzeczową odpowiedź. To tyle.

Odpowiedź Pana Jakuba Ostapczuka – Przewodniczącwgo Rady Miasta Hajnówka udzielona na sesji - Jeszcze ja zabiorę głos, ponieważ zadane mi, chwileczkę, zadane mi zostało pytanie, a teraz jest odpowiedzi na interpelacje, zapytania. Chodzi o zastępowanie Burmistrza. To może tak wyglądało. Po prostu w czasie, gdy Burmistrz był w szpitalu, reprezentowałem Radę. Akurat byłem wtedy Przewodniczącym Rady na, z Sekretarzem na różnych spotkaniach, imprezach i to jest bardzo ciężka praca. Jednocześnie chcę powiedzieć i obecnie też mam zaproszenie no Biskupa Drohiczyńskiego, myślę noworoczne zaproszenie do Metropolity Sawy, na różne spotkania, otwarcia. Po prostu bardzo dużo tego jest i kto mnie zaprasza, staram się być i reprezentować Radę na zewnątrz.

 

Pan Bogusław Szczepan Łabędzki- Radny Rady Miasta Hajnówka:

Nr 19. Chciałbym złożyć wniosek, Panie Burmistrzu, o udostępnienie informacji zawierającej listę klientów, gmin klientów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w ramach programu gospodarki odpadami, znaczy ile gmin hajnowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych obsługuje, tak jak naszą gminę, przy odbiorze odpadów, nieczystości? Chciałbym, żeby to był komplet gmin.

Pan Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka - Pan radny Łabędzki wnosi o informację odnośnie gmin, które są obsługiwane przez PUK. Taka informacja, która nie będzie stanowiła naruszenia tajemnicy handlowej PUK-u, może być udostępniona.

Nr 20. Chodzi mi o miejsce po fontannie na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja i Wierobieja. Teraz, kiedy faktycznie tam miejsce zostało troszeczkę odsłonione wizualnie, mieszkańcy pytają, czy jest jakiś plan zagospodarowania tego terenu, czy są możliwości zagospodarowania miejsca? Tam jest taka niecka po tej fontannie teraz tylko. Czy jest, czy byłoby możliwe opracowanie koncepcji też jakiejś? Bo to jest miejsce szkoły, 2 właściwie szkół, więc może tak ze względu na możliwość wykorzystania przez młodzież?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji - No sprawa fontanny, starej fontanny przy ulicy księdza Wierobieja. No zobaczymy, co można z tym robić. Rozumiem, że jest jakiś pomysł czy sugestia, żeby w tym miejscu no jakieś ławeczki ładne ustawić, zagospodarować plac. Nie widzę też żadnego problemu w tym.

 

Pani Krystyna Kośko - Radna Rady Miasta Hajnówka:

Nr 21. W trakcie posiedzenia Komisji Spraw Społecznych padła propozycja, wniosek, aby sesje odbywały się no w środę, dzień ten sam, tylko w godzinie późniejszej – o 15:00.

 

Pan Janusz Puch- Radny Rady Miasta Hajnówka:

Nr 22. Składam wniosek o podjęcie działań w celu zapewnienia, że tak powiem, jakiejś higieny i czystości na ulicach 3 Maja i Stefana Batorego. A już mówię, o co chodzi. Chodzi, to jest ulica wojewódzka, a szkoda, że radnych wojewódzkich nie ma, znaczy bo akurat rosnące tam lipki, one są piękne w okresie letnim, ale jesienią stwarzają, że tak powiem, potężne niebezpieczeństwo i niesmak dla mieszkańców miasta Hajnówki. Po prostu mieszkańcy chodząc ulicą 3 Maja i Batorego, muszą uważać przechodzić, żeby nie zostać, że tak powiem, pobrudzeni przez nieczystości, które spadają z drzew. Tak samo na parkingach samochody są brudzone i to powoduje taki dyskomfort i dla miasta, i dla mieszkańców. Dlatego prosiłbym o podcięcie tych drzew na taką wysokość, żeby te ptaszki, które tam siadają, nie mogły usiąść, a w szczególności tu chodzi o przystanek, bo tam się znajduje przystanek autobusu PKS-u i ci ludzie, którzy tam stoją, to się muszą chować, wchodzić pod aż na dół, żeby nie zostać ubrudzonym. To samo przy Batorego, tutaj przy Kauflandzie.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji - Pan radny Puch podnosi temat przycięcia drzew przy ulicy 3 Maja i Batorego, rozumiem, tak? Wystąpimy z wnioskiem do zarządcy drogi, no wiec w wypadku ulicy 3 Maja do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, natomiast w wypadku ulicy Batorego do Zarządu Dróg Powiatowych.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 22

 

Nr 23. Jeszcze mam taką prośbę, może nie wniosek, a prośbę, żeby na naszej sesji tutaj znalazł się trzeci mikrofon. Po prostu poprawiło to by, że tak powiem, przebieg naszej sesji, no bo tutaj, jak widzimy, wszyscy biegają z tym mikrofonem. Szczególnie tu radni mają 2 i osoby, które siedzą, zaproszeni mieszkańcy, trzeba donosić.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji - Panie Sekretarzu, pamiętać o mikrofonach i przynajmniej 2 mikrofony powinniśmy jak najszybciej zakupić.

 

Pani Helena Kuklik- Radna Rady Miasta Hajnówka:

Nr 24. Zwracam się z prośbą, z wnioskiem do Pana Burmistrza oraz o opinię do szanownej Rady. Dla mnie, jak i również dla wielu innych osób, z którym rozmawiałam, bardzo zależy na tym, aby administracja miasta Hajnówka stawała się coraz to bardziej przyjazna mieszkańcom. W związku z tym... Coraz to bardziej przyjazna. Że jest przyjazna, ale żeby coraz to bardziej przyjazna. W związku z tym proponuję ogłoszenie w przyszłym roku konkursu na najbardziej przyjaznego urzędnika roku. Konkurs miałby się rozpocząć po opracowaniu regulaminu a kończyłby się pod koniec roku, uwieńczając najlepszych urzędników nagrodami. Oceniać oczywiście mieliby wszyscy petenci oraz mieszkańcy miasta Hajnówka, którzy przychodzą do Urzędu Miasta, załatwiają sprawy. Wychodząc, mogliby ocenić, mogliby ocenić urzędników czy są zadowoleni, czy są mało zadowoleni, czy są bardzo zadowoleni. Myślę, że to bardzo będzie z korzyścią dla nas wszystkich. Także proszę Pana Burmistrza o podjęcie takiego wyzwania, które powinno skutkować coraz lepszą pracą, solidniejszą pracą urzędników. Będzie to z korzyścią dla nas wszystkich, dla Burmistrza, dla Rady, dla urzędników również, a przede wszystkim dla mieszkańców.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji - No Pani Przewodnicząca Kuklik ma taki dosyć ciekawy pomysł. Nie wiem, jak do tego podejść od strony prawnej, bo pragmatyka urzędnicza jest określona. To jakby był jakiś konkurs, nie wiem, na najsympatyczniejszego urzędnika czy... Coś w tym stylu no. Zobaczymy. No kwestia oceny no. Ale nawet taka ocena, jak będzie wybór najsympatyczniejszego urzędnika czy urzędniczki, to też ciekawa inicjatywa.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 24

 

Pan Karol Marek Nieciecki- Radny Rady Miasta Hajnówka:

Nr 25. Chciałbym, Panie Burmistrzu, zapytać, ile w naszym mieście mamy czynnych hydrantów i jaki jest stan tych hydrantów? Czy są one zabezpieczone? Jak one wyglądają? Ja może tylko powiem, że w okolicy osiedla, prawda, tu gdzie mieszkam, przy wyjeździe na Białowieżę, hydranty są niezabezpieczone, w środku są butelki, papier, liście, co tylko, prawda, może być, to tam w środku w tych hydrantach się znajduje. Kto za to odpowiada? Proszę Państwa, ja rozmawiałem, tak, ja rozmawiałem z jedną z osób, które były, prawda, które miały do czynienia z pożarem i majątek im się spalił, i tak dalej. Podczas pożaru tego, który wtedy był, z ulicy Białowieskiej, gdzie był pożar, na Chemiczną, prawda, jeżdżono po wodę. Więc a są tam chyba 2 czy 3 hydranty, które są nieczynne. Albo inaczej, brakuje ciśnienia takiego, jakie powinno być. Proszę Państwa, jest to też temat bardzo ważny i musimy zwrócić na to uwagę, gdyż no te pożary są niestety.

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji - Pan radny Nieciecki podnosi temat hydrantów. Te hydranty to jest problem od lat. Chociaż one są systematycznie kontrolowane, bo wynika też to i z takich zadań związanych z działaniami kryzysowymi. No niestety, ktoś je systematycznie dewastuje i niszczy. Pomimo tego, że są sprawdzane, są naprawiane, to ciągle nie możemy się z tym problemem uporać. Ja po prostu to sprawdzę. Udzielimy Panu informacji i Panu radnemu, jak to wygląda na dzisiaj, ile takich hydrantów jest po prostu nie... No ciśnienie to jest, to już jest trochę inna sprawa, nie. Ale związana oczywiście... Wystąpiliśmy. Będzie odpowiedź, przekażemy do wiadomości Panu radnemu.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 25

 

Pan Zdzisław Stankowski – Przewodniczący Rady Osiedla Centrum:

Nr 26. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, na następnej sesji Rady Miasta poruszyłem i dlaczego wy tam nic nie robicie? Na skrzyżowaniu Białowieskiej i Armii Krajowej nie poprawiony jest chodnik. A na tablicach, czy nawet chyba już na kablówce, jest informacja, że organizujecie Nowy Rok w amfiteatrze. To jak tam mieszkańcy mogą iść? Pan Dyrektor dobrze powiedział też, że takie dziury na tej Białowieskiej są, że ludzie mogą upaść. To dlaczego wy tyle czasu tam nic nie robicie?A jeszcze były radny też mi powiedział. Porusz też na sesji, dlaczego na ulicy Armii Krajowej, idąc do wiaduktu po lewej stronie takie dziury są w chodnikach? Mówi: Dobrze, ja tam szłem, tylko mam szeroką, szerokie buty, to nie upadłem. I tyle czasu nic się tam chodników nie robi. I dlaczego tego się nie robi? Powiedział mi: Bo to ulica powiatowa. I nie będą robić. Ja mówię: Tak kolego? Mówi: Taaak. I to jest prawda, bo jeszcze jak ja byłem w policji, nie w policji, tylko w milicji obywatelskiej, to my tam takie wąskie chodniczki na tej ulicy Armii Krajowej układaliśmy. I do tej pory one są.

Nr 27. Mieszkańcy mówią też: Jest dotacja do komunalnej, robią remonty bloków komunalnych na Millenium czy gdzie indziej. I też mi powiedzieli: W Bielsku, w Białymstoku, jak robią remont kapitalny, to z poddasza takiego jak tu na Millenium, robią mieszkania. I mówi: Powinni porozmawiać z nami. I mówię: To jest racja. Bo teraz, jak przeliczyłem, to byłoby na Millenium 43 mieszkania. Bo tam teraz te poddasza stoją puste. Tam z tego nikt nie korzysta. Bo kiedyś mieliśmy pralnie. Nie było automatycznych pralek i tam wszystko suszyliśmy, i takie mieliśmy pralki, wanny zrobione, że takie rurki były i się tak prało tam. Bo ja jeszcze też rodzicom pomagałem tam prać. To dlaczego tak się wyrzuca pieniądze?

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 27 /część B, ad. pkt. 2/

 

Nr 28. I tak jeszcze zrobili w bloku nr 3 zadaszenie, przedtem brał Dyrektor po 3000. I teraz zrobione jest inne zadaszenie. To dlaczego tak wyrzucamy z naszego budżetu miasta pieniądze? Tak się nie powinno wyrzucać.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 27 /część B, ad. pkt.3/

 

Nr 29. A jeszcze też koledzy mówią: Dlaczego Urząd Miasta nie wykupił jednostki mieszkalnej Nowy Dwór? Nowy Bór, bo tam takie ładne były bloki. 1 duży postawili. Za 2500000 tylko zostało sprzedane. I z Urzędu Miasta wyrazili zgodę na pociągnięcie tam wody. I tyle lat już się tam nic nie robi. A my jeszcze o z kolegą Jankiem też tam byliśmy na sylwestrze. I tak ładnie tam było. Nawet dzieci swoich później woziliśmy, żeby tam się bawili. Mieli ładny plac zabaw, ognisko im można było zrobić. A teraz czemu tak? I wy mówicie, że tak się powiat hajnowski, Hajnówka się rozwija? To jest niszczenie Hajnówki i powiatu hajnowskiego. Bo dlaczego ten facet teraz już sprzedaje za 11000000 to? To dlaczego nic nie robił? I jeszcze koledzy powiedzieli, że na tym naszym placu tamtym mieszkalnym wszystkie garaże zostały rozwalone. I raz patrzę w tamtą stronę, tyle gruzu wiozą. A jeszcze też mieszkańcy mówią: Przecież tam mogłyby być domy, dom starców, a nawet można byłoby zrobić sanatorium. Tak jak jest zrobione w Augustowie. W Puszczy. To trzeba o tym myśleć, co w tej Hajnówce trzeba zrobić, a nie wyrzucać tylko to wszystko.

 

Nr 30. Też dlaczego komunalna nie może wymienić drzwi na tych, co mówiłem na tamtej sesji, Piaskach? Bo mówią: Takich drzwi się nie wymieni. To jest 1916 rok tych budynków. To są zabytki. I jeszcze dlaczego nie robi się ulicy? Burmistrz powiedział: Tyle się będzie robiło. A czemu się nie robi ulicy Piaski? Tam ludzie mówią: My nawet jak samochodami wyjeżdżamy, to się boimy. Bo tyle wody stoi. To wy przez tyle lat nie widzicie, że tam trzeba to zrobić? Albo Zaułek Targowy? I jeszcze wtedy mieszkańcy Osiedla Millenium powiedzieli: Zablokujcie tutaj przy przedszkolu, bo oni zawsze wyjeżdżali z Piasek przy przedszkolu i to zostało zablokowane. A tam mieszkają starsze Panie i też ludzie niepełnosprawni, którzy jeżdżą wózkami. To jak mają wyjeżdżać z tych Piasek? Dlaczego o tym wy nie myślicie? Bo to jest centrum Hajnówki. Dlaczego was centrum Hajnówki nie interesuje?

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 27 /część B ad. pkt. 5/

 

Nr 31. I też jeszcze mieszkańcy są zaskoczeni. Dlaczego, kto tak zatwierdził, że w Galerii Hajnowskiej można wyjechać tylko w prawą stronę? A czemu nie możemy skręcić w lewo? Kto zatwierdził taki znak? I teraz już my na Millenium mówimy, mówią mieszkańcy: Mamy dość tych samochodów. Bo oni zjeżdżają na Jagiełły i między Millenium wyjeżdżają sobie, bo skręcają w lewo. Kto tak stawia znaki? A na Millenium też już jest trochę małych dzieci. To co, jak oni mają biegać po tym Millenium?

 

Nr 32. A jeszcze też mieszkańcy, potem byłem na mszy o godzinie 24:00 w Hajnówce i powiedzieli: Jak bardzo ładnie jest zrobiona ta ulica do Puszczy. Ale dlaczego ona tak dobrze jest oświetlona i całymi nocami się pali światło? Dużo stoi słupów oświetlających a tam nikt tam nie chodzi i nikt tam nie mieszka. To dlaczego Urząd Miasta wyrzuca tyle pieniędzy na oświetlenie tej ulicy? I mieszkańcy mają rację. Bo jak tak tutaj w naszym mieście na uliczkach tam, gdzie mieszkają, mają domki jednorodzinne, to niektóre mamy mówią: Co drugi słup mamy dopiero światło. To jak wy traktujecie tych ludzi, co tam mieszkają?

Odpowiedź Pana Jerzego Siraka – Burmistrza Miasta Hajnówka udzielona na sesji - Pan radny, Pan Przewodniczący Stankowski, no rzeczywiście, to jest bardzo mądra sugestia, że to światło w tamtej chwili nie powinno się świecić. Bo nie ma takiej potrzeby. Przyjdzie czas – będzie się świecić. Ono musiało być zrobione, sprawdzone i tak dalej, ale też nie wydaje mi się, że musiałoby w tej chwili świecić.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 32

 

Nr 33. A jeszcze też przecież było obiecane przez byłą Panią Przewodniczącą Rady Miasta, że ulica Nowa w 2014 roku będzie miała mieć ułożony chodnik. I mówią: Dlaczego nie ma? Dlaczego tak się okłamuje nas mieszkańców? A jeszcze przegłosowane było, tak, będzie to robione. I nie ma. I też jeszcze szłem tutaj do Urzędu Miasta. I to Pani ta mówi: Ja też byłam w Urzędzie. I mówiła tak: Dlaczego płaciliśmy wam po 600 złotych za remont naszej ulicy? No i tak, remont zrobili ulicy, ale położyli tylko asfalt. I nie zrobili nam ani wjazdów, ani wejść na posesje nasze indywidualne. To mówią: Dlaczego tak oni robią? I mówią: Już ten asfalt pęka. To dlaczego tak się robi? Jak się robi, to się robi konkretnie. Tak wtedy mówiłem, jak robili parking przy ulicy Jagiełły przy przedszkolu. Powiedziałem: To trzeba wybrać ponad pół metra tej ziemi i konkretnie ubić. Żeby to nie siadało. I tak robili, i byli zdziwieni, że ja przychodzę i codziennie patrzę, jak oni to robią. O.

 

Nr 34. I jeszcze tylko to nie podłączyli odpływu wody do burzówki, tak jak Janusz mówi. Brakuje wody na ulicy, znaczy na rzece Leśnej, bo u nas na Millenium tak dużo bloków jest odłączonych od spływu wody do burzówek. To mamy w piwnicy tą wodę. I w mojej piwnicy było 20 centymetrów. I jeszcze radnego Pucha też wtedy poszłem do nich do tego, i on był u mnie, i zobaczył jak u mnie już tynk w piwnicy spada a cały róg już się zawala w bloku.

Odpowiedź udzielona na piśmie pod nr 27 /cześć B ad. pkt. 9/

 


Data wytworzenia: 2015-03-10 10:33 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2015-03-10 10:33 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-08 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska