BIP UM Hajnówka

Informacja o ofercie złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informacja o ofercie złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Dnia 29 czerwca 2022 r. złożona została uproszczona oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1327), na realizację zadania publicznego pt.: „DZIEŃ ULICY WIEROBIEJA”, złożona przez Stowarzyszenie Metamorphosis.

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Urzędu Miasta Hajnówka lub na adres e-mail: b.dmitruk@hajnowka.pl  w terminie do dnia 11 lipca 2022 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 


Data wytworzenia: 2022-07-04 12:56 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2022-07-04 12:56 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-04 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka