BIP UM Hajnówka

III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. 3 Maja 37 w Hajnówce

III przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. 3 Maja 37 w Hajnówce

Hajnówka, dnia 13.11.2019r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem:

Lokalu użytkowego położonego przy ul. 3 Maja 37 w Hajnówce, (przedmiotowy lokal użytkowany był dotychczas przez Eco-servis) o łącznej powierzchni użytkowej 65,17m2,nr geodezyjny 1342/4, nr BI2P/00008813/7. Stawka wywoławcza czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie wynosi 19,00 zł plus 23% VAT. Wadium wynosi 1500 zł (słownie złotych: tysiąc pięćset). Powyższy lokal znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod zabudowę usługową.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2019r. o godz. 10.00 w lokalu nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium najpóźniej do dnia 10.12.2019r. w kasie lub na konto Urzędu Miasta Hajnówka nr 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest zobowiązany podpisać umowę najmu w ciągu 7 dni od dnia przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.

Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Najemcę poza czynszem obciążają inne wydatki związane z utrzymaniem lokalu, tzn. podatek od nieruchomości, centralne ogrzewanie, pobór wody i energii elektrycznej, odprowadzenie nieczystości płynnych, itp.

Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul. Parkowa 6, tel. (85) 682-36-04.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 201, w godz. 8.00 - 15.30, tel. (85) 682-64-51.

 

Burmistrz Miasta

Hajnówka


Data wytworzenia: 2019-11-13 13:01 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2019-11-13 13:01 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska