BIP UM Hajnówka

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka pod zabudowę przemysłowo-usługową

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka pod zabudowę przemysłowo-usługową

PRZETARG Nr 8/2015

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka pod zabudowę przemysłowo-usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz na lokalizowanie obiektów usług o charakterze usług komercyjnych hotelarskich typu: hotel, pensjonat, motel,, położonej w Hajnówce przy ul. 3 Maja 59S, oznaczonej numerem geodezyjnym:

3366 o pow. 10095 m2

Cena wywoławcza 1.372.000,00 zł + VAT (23 %)

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 1.503,00 zł
Data pierwszego przetargu: 07.05.2015 r.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) upłynął.
Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 16 lipca 2015 R. O GODZ. 11:00

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 13 lipca 2015 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).
Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 682 64 47, 682 64 48.

Hajnówka 11.05.2015 r.

Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2015-05-12 20:09 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2015-05-12 20:09 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-05-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska