BIP UM Hajnówka

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka pod urządzenia sportowo-rekreacyjne i zieleń leśną, położonej w Hajnówce przy ul. doc.

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka pod urządzenia sportowo-rekreacyjne i zieleń leśną, położonej w Hajnówce przy ul. doc.

PRZETARG Nr 11/2015

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka pod urządzenia sportowo-rekreacyjne i zieleń leśną,

położonej w Hajnówce przy ul. doc.A.Dowgirda,

oznaczonej numerem geodezyjnym:

3371 o pow. 69569 m2

Cena wywoławcza 3.500.000,00 zł + VAT (23 %)

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 1.257,00 zł

Termin pierwszego przetargu: 18.09.2015 r.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 10 grudnia 2015 R. O GODZ. 1100

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 07 grudnia 2015 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 682 64 47, 682 64 48.

Hajnówka 02.10.2015 r.

Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2015-10-08 13:35 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2015-10-08 13:35 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-10-08 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska