BIP UM Hajnówka

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2021

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2021

UCHWAŁA Nr V/32/15
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2021


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) oraz art. 6 ust. 2 pkt  1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206 poz. 1589, z 2010 r.  Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842, z 2011 r. Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:
§ 1.  Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                        Przewodniczący Rady
                                                                                              Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2015-03-26 13:54 Autor: Joanna Wróbel-Siemiacka Data publikacji: 2015-03-26 13:54 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-12-29 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska