BIP UM Hajnówka

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej

PRZETARG Nr 4/2022

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z urządzeniami towarzyszącymi (m.in. garażami)

położonej w Hajnówce przy ul. Lipowej,

dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BI2P/00017950/5, oznaczonej numerem geodezyjnym:

2190/40 o pow. 19 m2

- cena wywoławcza 4.300,00 zł + VAT (23 %)

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 20 września 2022 R. O GODZ. 1000

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 16 września 2022 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 682 64 47, 682 64 48.

Burmistrz Miasta

Hajnówka 09.08.2022 r.

 


Data wytworzenia: 2022-08-09 13:04 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2022-08-09 13:04 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-28 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka