BIP UM Hajnówka

Materiały na obrady XXVI sesji Rady Miasta z dnia 26 maja 2021 roku

Materiały na obrady XXVI sesji Rady Miasta z dnia 26 maja 2021 roku

Hajnówka, dnia 12.05 2021 r.

Rada Miasta

Hajnówka

BRM.0002.4.2021

Radni Rady Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713, poz. 1378) zwołuję obrady XXVI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 26 maja 2021 r. godz. 15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce przy ulicy Tamary Sołoniewicz 4.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z obrad XXIV i XXV sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 16 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

 6. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.

 7. Informacja sprawozdawcza z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce za 2020 rok.

 8. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Hajnówka za rok 2020.

 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Miejskiej Hajnówka  za rok 2020, 

  2. powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Miejskiej Hajnówka,

  3. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu opracowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2021-2030,

  4. określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Hajnówka dotyczącymi budżetu obywatelskiego na 2022 rok,

  5. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

  6. przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka dotyczącego inwestycji”Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 na odcinku Juszkowy Gród – Narewka -Zwodzieckie”,

  7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

  8. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

  9. zmiany w budżecie miasta na 2021 rok,

  10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2021-2030.

  11. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Hajnówka,

  12. rozpatrzenia petycji

 10. Wnioski i oświadczenia radnych.

 11. Odpowiedzi na wnioski.

 12. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Walentyna Pietroczuk

 

 

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

 

18 maja 2021 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 15.45 - sala Sala Ślubów – parter budynku Urzędu Miasta Hajnówka

19 maja 2021 r. - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji godz. 14.30 – sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka – parter budynku Urzędu Miasta Hajnówka) w związku z rozpatrzeniem skargi oznaczonej - SAO.1510.4.2021

19 maja 2021 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 15.40 – sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka – parter budynku Urzędu Miasta Hajnówka)

20 maja 2021 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 15.15 – sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka – parter budynku Urzędu Miasta Hajnówka

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-05-13 08:22 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2021-05-13 08:22 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-13 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk